Tillverkningsprocesser för sartanläkemedel ska ses över för att undvika nitrosaminföroreningar

den 5 februari 2019

Nu måste företag som tillverkar sartanläkemedel se över tillverkningsprocesserna för att undvika nitrosaminföroreningar. Detta konstaterar EMA efter att ha granskat förekomsten av N-nitrosodimetylamin (NDMA) och N nitrosodietylamin (NDEA) i blodtryckssänkande läkemedel med sartaner, t.ex. valsartan, losartan, candesartan, irbesartan och olmesartan. De allra flesta granskade läkemedlen hade inga eller mycket låga halter av föroreningarna. Något högre halter har upptäckts i vissa sartaner, framför allt i valsartan. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU. Patienter kan fortsätta ta sitt läkemedel och kan vid oro kontakta läkare eller farmaceut på apotek för råd angående sin behandling.

Företagen kommer under en övergångsperiod att göra nödvändiga förändringar, under vilka strikta tillfälliga gränser för dessa föroreningar kommer att gälla. Efter denna period måste företagen visa att deras läkemedel inte har några kvantifierbara nivåer av dessa föroreningar innan de kan användas inom EU.

Dessa rekommendationer införs efter EMA:s granskning av N-nitrosodimetylamin (NDMA) och N-nitrosodietylamin (NDEA), vilka klassificeras som sannolikt cancerframkallande ämnen, som upptäckts i vissa sartan-läkemedel.

Granskningen har uppskattat högsta möjliga cancerrisk som dessa föroreningar kan ha medfört om patienter tagit valsartan från den tillverkare som uppvisat högst föroreningsmängd. Det uppskattas motsvara 8-22 extra cancerfall per 100 000 patienter som tagit dessa läkemedel dagligen i 4 eller 6 år. Risken är beräknad från djurstudiedata och är väldigt låg jämfört med livstidsrisken för cancer som i EU är 50%.

Information till patienter

 • Det är en mycket liten risk att nitrosaminföroreningar i de nivåer som hittats i vissa blodtryckssänkande läkemedel kan orsaka cancer hos människor.
 • Ända sedan dessa föroreningar först hittades i vissa sartanläkemedel har myndigheterna i EU arbetat för att skydda patienternas hälsa. Berörda läkemedel har återkallats från apotek och används inte längre i EU.
 • EMA vidtar nu ytterligare åtgärder för att förhindra att dessa föroreningar bildas i sartaninnehållande läkemedel och noggranna tester kommer säkerställa detta.
 • Du ska inte sluta ta sartanläkemedel utan att tala med din läkare.
 • Om du har några frågor om ditt läkemedel eller något läkemedel som du har tagit förut, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Information till hälso- och sjukvårdpersonal

 • Nitrosaminer är potenta cancerframkallande ämnen för djur och sannolikt cancerframkallande även för människor.
 • Nitrosaminföroreningar kan bildas under produktionen av sartaner som innehåller en tetrazolring vid vissa reaktionsbetingelser eller när förorenade material används.
 • För NDMA innefattar nyckelsteget dimetylamin (DMA) som bildar föroreningen i närvaro av nitrit, vanligtvis under sura förhållanden. Ett liknande steg - som involverar dietylamin (DEA) - är kopplat till förekomsten av NDEA.
 • Noggranna tester är på plats för att säkerställa att sartanläkemedel uppvisar acceptabel kvalité.
 • Om det behövs ytterligare återkallelser eller andra åtgärder, informerar Läkemedelsverket om vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Tillverkarna måste nu granska sina tillverkningsprocesser för att undvika bildning av nitrosaminer.

Bakgrund angående föroreningar i sartanläkemedel

Före juni 2018 var det okänt att NDMA och NDEA kunde finnas som föroreningar i sartanläkemedel och det upptäcktes därför inte genom rutintestning. Det är nu känt att dessa föroreningar kan bildas under framställning av sartaner som innehåller en specifik ringstruktur (tetrazolring) under vissa betingelser och när vissa lösningsmedel, reagenser och andra råmaterial används. Dessutom är det möjligt att föroreningar förekommit i vissa sartaner på grund av att tillverkare oavsiktligt använt förorenad utrustning eller reagenser i tillverkningsprocessen.

Företagen som producerar sartanläkemedel måste nu vidta åtgärder för att kontrollera dessa föroreningar och genomföra noggrann testning av sina produkter. Detta kommer att ske i två steg. Under övergångsperioden har tillfälliga gränser fastställts för NDMA och NDEA i enlighet med gällande internationella riktlinjer. Läkemedel med nivåer över dessa gränser, eller med detekterbara nivåer av båda föroreningarna kommer inte att tillåtas i EU.

Efter en övergångsperiod av 2 år måste företagen, genom nya tester och förbättrade tillverkningsprocesser kunna utesluta närvaron av ännu lägre nivåer av NDEA eller NDMA i sina produkter (<0,03 ppm).

Tabell 1. Tillfälliga gränser för NDMA och NDEA förorningar under övergångsperioden (2 år).

Tabell 1. Tillfälliga gränser för NDMA och NDEA förorningar under övergångsperioden (2 år).

Undersökning fortsätter

Läkemedelsverket och EMA kommer att fortsätta granska närvaron av nitrosaminföroreningar i läkemedel, inklusive andra föroreningar, såsom N-nitrosoetylisopropylamin (EIPNA), N-nitrosodiisopropylamin (DIPNA) och N-nitroso-N-metylamino smörsyra (NMBA).

Läkemedelsmyndigheterna i EU kommer att dra lärdom av denna översyn för att förbättra hur föroreningar i läkemedel identifieras och hanteras i framtiden.

EMA: s rekommendationer för NDMA och NDEA kommer nu att skickas till Europeiska kommissionen för ett bindande beslut. En utvärderingsrapport med ytterligare detaljer om översynen kommer efter beslutet att publiceras på EMA:s webbplats.

Procedurkarta

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

För allmänna frågor:
Birger Scholz, utredare
Tel: 018–17 15 23

För medicinska frågor:
Lotta Welsh, utredare
Tel: 018–17 46 00 (växel)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies