Brister i märkning av solskyddsmedel kvarstår

den 17 juni 2013

Läkemedelsverket genomförde en granskning av solskyddsmedel under 2012 som uppföljning på den granskning som gjordes 2008-2009. I bägge undersökningarna fick 80% av produkterna anmärkningar på grund av brist på bevis för den utlovade effekten, felaktig innehållsdeklaration och brister i instruktionerna för användning. Dock var det färre produkter som uppvisade brister som påverkade produkternas säkra användning vid granskningen under 2012 (43%) än vid granskningen 2008-2009 (80%).

Det är välkänt att solens strålar kan orsaka akuta brännskador och på längre sikt även kroniska skador, i värsta fall hudcancer. För att minska risken för skador är det därför viktigt att de solskyddsmedel som finns på marknaden ger det skydd som de utger sig för att ha. Det är även viktigt att konsumenten får tillräckligt med information om hur produkterna ska användas för att man ska få bästa tänkbara skydd.
 
Läkemedelsverket har under 2012 granskat solskyddsmedel på den svenska marknaden som en uppföljning av det projekt man genomförde 2008-2009. Vid den tidigare undersökningen uppvisade ca 80% av produkterna brister som påverkade produkternas säkra användning (otillräckliga bevis för den solskyddande effekten eller stora fel i märkningen, t ex att det saknades information om hur produkten ska användas för att man ska få tillräckligt skydd). Andelen produkter som hade denna typ av brister hade minskat till 43% vid undersökningen som gjordes 2012.
 
Kontrollerna under 2012 omfattade solskyddsmedel på den svenska marknaden, och utgick från de bestämmelser för innehåll, märkning och effektbevisning som finns i regelverket för kosmetiska produkter som ytterligare preciseras i EU-kommissionens solskyddsrekommendation från 2006. Totalt kontrollerades 28 produkter.

Resultatet av granskningen blev:

  • 6 av produkterna uppfyllde de krav som kontrollerades
  • 22 produkter (80 %) hade brister där Läkemedelsverket har krävt korrigerande åtgärder
  • 10 av dessa 22 produkter bedömdes ha brister som inte påverkade produkternas säkra användning, dessa har korrigerats och följer nu kraven
  • 12 produkter (43 %) hade brister som kunde påverka produkternas säkra användning. Av dessa har
    - 5 produkter frivilligt tagits bort från marknaden
    - 1 produkt fått saluförbud
    - 6 produkter korrigerats och följer nu de krav som kontrollerats

Nivån på regelefterlevnaden bedömdes vara jämförbar med det tidigare tillsynsprojektet under 2008-2009. Urvalet av företag och produkter är mindre i projektet 2012 (28 produkter) jämfört med 2008-2009 (53 produkter), vilket gör att tendensen till förbättring inte kan bekräftas som en trend.

- Solskyddsmedel är viktiga produkter, särskilt för barn och personer med solkänslig hud vilket är relativt vanligt i Sverige. Vi hittade en rad felaktigheter, men nu var det färre produkter hade brister som påverkar säkerheten. De produkter som hade brister nu har korrigerats eller tagits från marknaden, och vi har haft ett gott samarbete med företagen. Därmed ser vi solskyddsmedel som en produktkategori med seriösa leverantörer som strävar efter att sälja säkra produkter, säger Tomas Byström, utredare vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket vill även uppmana dem som vill tillverka eller importera solskyddsmedel att se till att redan från början ta reda på de regler som gäller enligt regelverket för kosmetiska produkter och EU-kommissionens solskyddsrekommendation.

- Det är många krav som skall uppfyllas. Följer man inte kraven finns det en klar risk att konsumenterna som använder solskyddsmedel inte får det skydd som utlovas, avslutar Tomas Byström.
 
På grund av den viktiga skyddande funktionen hos solskyddsprodukter kommer Läkemedelsverket att prioritera fortsatt granskning av dem.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tomas Byström
Utredare
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies