Delrapport om strukturerade läkemedelssamtal på apotek

den 27 september 2013

Första steget i Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är nu avslutat. Socialdepartementet har fått en delrapport som består av en kunskapsöversikt inom området, baserat på litteraturgenomgång, studiebesök och samråd med en rad olika intressenter.

Kunskapsöversikten visar att det finns stöd för att farmaceutiska interventioner som strukturerade läkemedelssamtal på öppenvårdsapotek har effekt på följsamheten till läkemedelsbehandling. Det är svårt att entydigt säga vilken modell för samtalen som är bäst, även om vissa komponenter verkar vara mer tydliga framgångsfaktorer.

Nästa steg i uppdraget blir att beskriva och realisera de komponenter som LV har bedömt som framgångsfaktorer för en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal. Dessa komponenter kommer att pilottestas på svenska apotek med fokus på användbarhet och genomförbarhet. Slutrapporten beräknas vara klar i december 2014.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Cecilia Bernsten
docent
072-742 69 00

Lena Ring
forskare
018-17 48 92 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies