Den nationella läkemedelsstrategin går framåt

den 22 oktober 2013

Kommande års handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) är nu klar. Det av Socialdepartementet ledda högnivåmötet fattade igår beslut om handlingsplan för 2014. Syftet med NLS är bättre läkemedelsanvändning och i planen finns prioriterade aktiviteter relaterade till detta.

Den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2014 innehåller ett trettiotal aktiviteter. Flera av aktiviteterna i innevarande års plan har kunnat avslutas och nya har tillkommit inför 2014.

Handlingsplanens aktiviteter har som syfte att bidra till strategins övergripande vision och fem långsiktiga mål. Finalisering av den nya handlingsplanen pågår och planeras färdigställas under november.

- Vi känner tillförsikt inför framtiden över att denna plattform för nationell samverkan nu har implementerats. Den bidrar till en bättre läkemedelsanvändning till nytta för patienter i Sverige bland annat genom nästa års ökade fokus på säkerhet vad gäller barn och läkemedel samt fortsatt utveckling av ordnat införande genom att undersöka möjligheterna kring stegvis godkännande av nya läkemedel, säger Christina Åkerman, generaldirektör Läkemedelsverket och ledamot i den nationella läkemedelsstrategins högnivågrupp.

Vid högnivåmötet redovisades även hur uppföljningsarbetet inom NLS fortlöper där de, sedan maj etablerade s.k. indikatorgrupperna, har varit framgångsrika i sitt samverkansarbete. Det finns en enighet i högnivågruppen att detta tvärfunktionella arbete ska fortsätta vidareutvecklas mellan myndigheter och organisationer i syfte att få en tydlig uppföljning av strategins mål- och insatsområden.

- Att förbättra en säker och jämlik läkemedelsbehandling i Sverige är viktiga komponenter i NLS och byggs genom att samverkansformer både förstärks och identifieras. Arbetet med NLS har tydliggjort att samverkan är rätt medicin för jämlik vård, säger Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet med ansvaret att samordna den nationella läkemedelsstrategin.

Följande aktiviteter i handlingsplan NLS 2013 är nu avslutade:
1.3 Möjliggör elektronisk makulering av e-recept
1.4. Skapa nationellt dosregister
1.7 Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan genom bl.a. återkoppling av utfall av behandlingar samt avvikelsehantering
2.2 Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet och hur tjänsten ska användas och förfinas
2.4 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar
6.2 Utveckla nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten
7.3 Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassation av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning

Nya aktiviteter i handlingsplan NLS 2014:
1.8 Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept
3.5 Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn
4.6 Kliniska tester av befintliga antibiotika
6.6 Stegvis godkännande och införande av nya läkemedel (Adaptive licensing)

 

Faktabakgrund NLS
2011 beslutade regeringen gemensamt med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att en nationell läkemedelsstrategi skulle införas i Sverige med visionen ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”. Strategin är en unik kraftsamling med bred uppslutning av aktörer inom läkemedelsområdet och baseras av fem övergripande långsiktiga mål:

• Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass
• Jämlik vård
• Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
• Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster
• Minimal miljöpåverkan

Det finns ett drygt 30-tal aktiviteter relaterade till dessa mål där läkemedelsaktörer gemensamt samverkar vilket sammanställs i en årlig handlingsplan beslutad av en s.k. högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter för Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet (från årsskiftet 2013/14 Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Läkemedelsindustriföreningen, Sveriges apoteksförening, Apotekens Service AB (från årsskiftet 2013/14 eHälsomyndigheten), Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Västmanland. Samordning av den nationella strategin leds av kansliet för Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) på Läkemedelsverket, som även bildat ett specifikt råd bestående av ett 25-tal företrädare för patienter, profession, myndigheter och organisationer i syfte att få en ökad dialog och samverkan i arbetet inom ramen för NLS.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies