Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

den 22 november 2013

Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.

Läkemedelsverket har noterat att röntgenkliniker på ett flertal sjukhus i Sverige systematiskt använder engångsprodukter vid kontrastmedelsröntgen flera gånger utan att byta mellan patienterna. Det innebär felanvändning att återanvända produkter som tillverkaren avsett och validerat för en patient.

Ett exempel på felanvändning är när ett infusionsset som är avsett för flera patienter och för många timmars användning kopplas till en injektorspruta som är avsedd för endast en injektion.

                                    

  • Produkter som tillverkaren har angett vara för engångsbruk är avsedda att användas en gång och ska bytas mellan varje patient.
  • Produkter för engångsbruk ska åtföljas av tydlig information om detta och är oftast märkta med symbolen ovan.
  • Förbrukningsartiklar som är avsedda att användas för flera patienter ska vara försedda med tydliga otvetydiga anvisningar för detta.

Användare av kontrastmedelssystem behöver alltså vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system. Att återanvända engångsprodukter för flera patienter i följd kan innebära risker med mycket allvarliga konsekvenser för en drabbad patient.

Det kan vara svårt att spåra orsaken till en smittöverföring. Händelsebilden är ofta komplex, att upptäcka en överförd smitta kan ta tid och produkter som har använts har i regel kastats redan i samband med undersökningen. Detta problem har också åskådliggjorts vid ett fall 2011 då en hepatitsmitta överfördes från en patient till en annan i samband med en röntgenundersökning. Rapportering av alla förekommande fall är viktig för att orsaker ska kunna klarläggas i möjligaste mån och att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Mer information om rapporteringskriterier kan hämtas från Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 (se länk).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies