Europeisk utredning av riskerna med fenylbutazon i hästkött

den 16 april 2013

Hästkött i livsmedel har i vissa fall visat spår av läkemedelssubstansen fenylbutazon. Riskerna för konsumenter har nu utretts av EU-myndigheterna EMA och EFSA. Slutsatserna är att risken för att man alls ska få i sig fenylbutazon genom hästkött är begränsad. Halterna av fenylbutazon är i förekommande fall låga, och riskerna för att drabbas av skadliga effekter bedöms vara mycket små. Risken kan dock inte helt uteslutas då det inte finns några säkra gränsvärden fastställda för människor.

Med anledningen av förekomsten av hästkött i produkter som deklarerats innehålla nötkött och fynd av resthalter av fenylbutazon i hästkött har EU-kommissionen gett den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) i uppdrag att utreda risken för konsumenter av hästkött.

- Det som presenteras i utredningen känner vi till sedan tidigare, säger Eva Lander-Persson. Slutsatserna är överlag lugnande, och vi tycker att förslagen om spårbarhet är viktiga att arbeta vidare med.

Fenylbutazon är en antiinflammatorisk substans som inte får användas till livsmedelsproducerande djur då inga gränsvärden för godtagbar nivå är satta. Vid tidigare bedömningar har man ansett att det inte går att hitta några säkra nivåer för att utesluta risken för att fenylbutazoninnehållet i livsmedel skulle ge upphov till sjukdomar.

I detta gemensamma arbete har EMA och EFSA gått igenom data om effekterna av fenylbutazon för att se om det finns något som ändrar den tidigare bedömningen. Man har även gjort beräkningar av hur mycket fenylbutazon man kan utsättas för som konsument baserat på de resthalter som påvisats vid kontroll på slakterier och uppskattningar av hur mycket hästkött vi äter (frivilligt eller ofrivilligt, rapporten innehåller även beräkningar av ofrivilligt intag i fall där nötkött sålts som häst).

Utredningens slutsats är att risken för konsumenten är låg, baserat på både den låga sannolikheten för att man faktiskt utsätts för fenylbutazon och den låga sannolikheten för skadliga effekter. Det bekräftas dock att en säker nivå inte kan bestämmas och att användningen av substansen till livsmedelsproducerande djur därför även fortsättningsvis ska vara förbjuden.

Myndigheterna påpekar också att det är viktigt att ha en bra spårbarhet i livsmedelskedjan och kontroll på slakterier för att ytterligare minska risken för konsumenter att utsättas för rester på grund av olaglig användning av fenylbutazon. De båda myndigheterna påpekar att man även bör se över rutinerna för ”hästpassen”, dvs den dokumentation som följer hästen och där det framgår om hästen får används som livsmedel eller inte, allt i syfte att tillse att hästar som behandlats med fenylbutazon inte kommer till slakt och in i livsmedelskedjan. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Eva Lander-Persson
veterinär
018-17 48 49

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies