Inga kritiska avvikelser funna vid apoteksinspektioner 2011-2012

den 27 mars 2013

Under 2011-2012 har 132 apotek inspekterats av Läkemedelsverket. Det motsvarar ca 10 % av landets apotek. Vid samtliga inspektioner noterades avsteg från regelverket, men inga avvikelser bedömdes som kritiska, dvs. en fara för patientsäkerheten. Flera större avvikelser gällde bristfällig hantering av narkotiska läkemedel, något som Läkemedelsverket ser allvarligt på.

Läkemedelsverket sammanfattar i en rapport myndighetens genomförda tillsyn av öppenvårdsapotek under 2011 och 2012. Apoteksmarknaden omreglerades 2009, och Läkemedelsverket har tillsammans med Socialstyrelsen, Datainspektionen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillsynsansvar för öppenvårdsapoteken.

– Omregleringen 2009 ledde till att många fler aktörer etablerades och ett nytt regelverk skapades, säger Karin Hååg, direktör för Tillsyn. Vi har idag en god bild över hur apoteken fungerar och vad vi ska lägga våra tillsynsresurser på.

Det totala antalet noterade avvikelser under 2012 var 758, varav 26 klassades som större. Ingen avvikelse klassades som kritisk, dvs. utgjorde en fara för patientsäkerheten.

De fem vanligaste avvikelsekategorierna vid apoteksinspektioner under 2012:

  • Personal och organisation – dokumentation (174)
  • Lokaler och utrustning – förvaringsbetingelser (81)
  • Egenkontroll – rutiner/instruktioner och dokumentstyrning (72)
  • Dokumentation, arkivering (54)
  • Narkotikahantering – inventering (52)

Läkemedelsverket har under 2011-2012 inspekterat cirka 10% av landets apotek. Urvalet av apotek har gjorts utifrån signaler från t.ex. sjukvård, patienter och apoteken själva, de fokusområden myndigheten själv har valt, samt att nå konkurrensneutralitet genom att fördela insatserna hos både stora och små aktörer över hela landet.

– Vi kan inte dra några övergripande slutsatser av kvaliteten hos hela apoteksbranschen utifrån de redovisade resultaten, säger Annika Babra, enhetschef för Apotek och receptfri detaljhandel. Men redovisningen är en hjälp för apoteken att fokusera på patientsäkerhet och kunna följa de regler som gäller. De allra flesta apotek som vi har inspekterat vill göra rätt och har också vidtagit åtgärder för att hantera avvikelserna.

Sammanställningen av de funna avvikelserna visar att bristande dokumentation är vanligt förekommande hos de inspekterade apoteken, både 2011 och 2012. Dokumentation är en grundpelare i kvalitetsarbetet, och utan den kan apoteken inte säkerställa att det arbete de utför och de läkemedel de hanterar håller en god kvalitet.

Det är även viktigt att apoteken lägger tid och resurser på att arbeta med egenkontrollprogrammet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Annika Babra
tf enhetschef
Enheten för apotek och receptfri detaljhandel
annika.babra@mpa.se 
018-17 46 00

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies