Läkemedelsverkets årsredovisning 2012

den 22 februari 2013

Läkemedelsverket har idag lämnat in sin årsredovisning till regeringen. Verksamheten har under 2012 präglats av arbetet med att förtydliga den interna organisationsstrukturen, nya och utvidgade regeringsuppdrag samt ett fortsatt framgångsrikt EU-arbete genom ett antal framskjutande positioner.

Läkemedelsverket redovisar nu efter några år med ekonomisk osäkerhet en kapitalförändring på 40 miljoner kr och ett balanserat myndighetskapital på nära 100 miljoner kr för 2012.

Under 2012 omsatte Läkemedelsverket 708 miljoner kronor vilket är 63 miljoner mer än föregående år. Vid årsskiftet 2012/2013 hade myndigheten 762 medarbetare vilket är 75 fler än året innan. Personalkostnaderna har ökat med 77 miljoner kronor. 10 miljoner kan härledas till lönerevisionen. I övrigt kan ökningen härledas till personalförstärkningar, både avseende befintlig verksamhet och nya verksamheter och uppdrag.

Myndigheten har också fullt ut implementerat svenska statens modell för verksamhetsstyrning under 2012. Myndighetsstyrelsen har under året kontinuerligt informerats om verksamhetsutvecklingen, samt fått tillförlitliga ekonomiska rapporter och prognoser.

- Vi har under 2012 byggt upp en modell som ger oss alla förutsättningar för att stärka myndighetens förmåga för transparens, tillförlitlighet och förutsägbarhet. Med den nu lyckade genomförda ekonomiska rekonstruktionen, står vi väl rustade för att starta en process för investeringar inom IT-stödet där behovet av ändamålsenliga och moderna IT-verktyg är stort, säger Enrique Arias, förvaltningsdirektör på Läkemedelsverket.

Även arbetet med att förtydliga Läkemedelsverkets organisation i syfte att säkerställa ett effektivt regulatoriskt arbete och en god tillsyn – båda med en fortsatt hög kvalitet, har präglat större delen av verksamhetsåret 2012.

Från och med den 1 september 2012 har myndigheten enligt styrelsens beslut en ny organisationsstruktur bestående av åtta verksamhetsområden, varav Utveckling, Tillstånd, Tillsyn, Användning och Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) utgör de nya. Även stödverksamheten har genomgått organisatoriska förändringar i syfte att förtydliga dess uppdrag med avsikt att stärka stödet till kärnverksamheten i form av en samlad förvaltning.

- Den nya organisationen kommer att underlätta vårt arbete att bli mer effektiva som organisation och hjälpa oss att leverera hög kvalitet, effektivt regulatoriskt arbete och god tillsyn inom hela livscykelperspektivet säger, Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket.

Med sin samlade specialistkompetens inom verksamhetsområdet har Läkemedelsverket under 2012 också varit en aktiv part när det gäller utredningar på uppdrag av regeringen. Läkemedelsverket har under verksamhetsåret redovisat följande femton regeringsuppdrag:

 1. Årlig lägesrapport, Centrum för bättre läkemedelsanvändning
 2. Speciallivsmedel
 3. Bisfenol A
 4. Möjliggöra generisk förskrivning
 5. Utbytbarhet av receptfria läkemedel
 6. Inrättande av nationellt substansregister
 7. Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning
 8. Behandlingsriktlinjer för infektioner i öppenvården
 9. Utveckla märkning av läkemedelsförpackning för att minska risken för förväxling
 10. Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning
 11. Nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt införande av samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten
 12. Möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar
 13. Förskrivning av licensläkemedel
 14. Utvärdera funktionerna i elektroniskt expertstöd, EES
 15. Utveckla modellen för God vård (i samverkan med SoS, SBU, SMI, FHI, TLV)

Inom ramen för Läkemedelsverkets utvidgade nationella uppdrag som myndigheten fick 2011, har Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) under 2012 framgångsrikt samordnat och möjliggjort förverkligandet av handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin. En strategi som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige.

På den internationella arenan har Läkemedelsverkets starka ställning i Europa resulterat i att myndigheten även 2012 har tilldelats en stor andel av utredningsansvaret för läkemedelsansökningar och tillsynsärenden.

- Det är mycket glädjande att vårt högkvalitativa vetenskapliga arbete uppmärksammas och ger oss framskjutande positioner. Sverige innehar för närvarande ordförandeposten i europeiska farmakopékommittéen, i veterinärmedicinska Scientific Advice Group on Antimicrobials och nu även i EMA:s humankommitté (CHMP), säger Christina Åkerman.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Enrique Arias
förvaltningsdirektör
018-17 46 00 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies