Ny rekommendation för behandling av neonatal sepsis

den 19 juni 2013

Neonatal sepsis, dvs svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda barn, är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och antibiotika. Läkemedelsverket har tillsammans med kliniskt erfarna nationella experter och i samarbete med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet utarbetat en behandlingsrekommendation för neonatal sepsis.

Svår bakteriell infektion i nyföddhetsperioden drabbar 3-4 barn per 1000. Att ta fram en nationell behandlingsrekommendation vid neonatal sepsis prioriterades av barnläkare som Läkemedelsverket haft kontakt med inom ramen för sitt regeringsuppdrag ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning”.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till nyfödda barn inte genomgått klinisk prövning i denna åldersgrupp.

– När det gäller läkemedel till barn, speciellt nyfödda, så bygger behandlingen oftast på lång beprövad erfarenhet snarare än på kliniska studier, säger Viveca Odlind, senior expert vid Läkemedelsverket.

Det innebär att för flera läkemedel som tas upp i denna behandlingsrekommendation saknas stöd i godkänd produktinformation för användning till nyfödda barn, det vill säga behandlingen ges off label

Betydelsen av klinisk och mikrobiologisk diagnostik betonas i dokumentet liksom värdet av koncentrationsbestämningar av vissa infektionsläkemedel för att styra doseringen.

Inom neonatal intensivvård är risken för infektioner och spridning av smitta mycket stor. Dokumentet lyfter även fram de förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner som måste vara en självklar del av rutinverksamheten.

Rekommendationerna har framtagits gemensamt av experterna och bygger på konsensus i gruppen. Som stöd för rekommendationerna finns bakgrundsdokument, för vilka respektive författare ansvarar. I bakgrundsdokumenten finns, förutom detaljerad information om varje ämnesområde, även referenser. Om något i rekommendationerna ter sig oklart, hänvisas därför till bakgrundsdokumenten.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Ingemar Tessin
överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0707-967 487

Viveca Odlind
senior expert
Läkemedelsverket
018-17 49 05

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies