Ny rekommendation för dosering av antibiotika till nötkreatur och får

den 20 september 2013

Många antibiotika för användning på djur har funnits på marknaden länge, och i dokumentationen anges en rekommenderad dosering som baseras på faktorer som över tiden kan ha förändrats. Det kan till exempel handla om förändrade känslighetsmönster hos olika bakteriestammar eller att risken för resistensutveckling inte varit i fokus vid utformning av dosering och behandlingslängd. Läkemedelsverket har därför tillsammans med en expertgrupp tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika hos nötkreatur och får inom flera viktiga terapiområden.

Antibiotikabehandling är ibland nödvändig för att bota sjukdom, minska eller förebygga lidande och förhindra sjukdomsspridning. All antibiotikaanvändning är förknippad med risk för utveckling och spridning av resistens, och det är viktigt att behandlingen är väl avvägd vad gäller dos, doseringsintervall och behandlingstidens längd, för att uppnå god effekt och minimera onödig antibiotikaanvändning.

Valet av antibiotikaklass är betydelsefullt för att på sikt bibehålla effektiva behandlingsalternativ för olika typer av infektionssjukdomar hos nötkreatur och får, och för att reducera riskerna för resistensöverföring till människa.

I produktresuméerna för veterinärmedicinska läkemedel anges en rekommenderad dosering. På denna dosering baseras den karenstid som anges. Klinisk erfarenhet och ny vetenskaplig kunskap antyder dock att för vissa antibiotika och indikationer är de doseringsanvisningar för nötkreatur och får som anges i produktresumén inte optimala. Detta kan bero på att en del av de antibiotika som används idag godkändes för många år sedan. Ett förändrat känslighetsmönster för de aktuella bakterierna kan göra att de rekommendationer avseende dos och doseringsintervall som anges i produktresumén inte längre är de mest ändamålsenliga. Numera betonas också vikten av en kort behandlingstid för att minska risken för resistensutveckling, vilket inte alltid avspeglas i dokumentationen för äldre läkemedel.

Denna rekommendation täcker ett antal viktiga terapiområden för nötkreatur och får där antibiotikaanvändning kan vara aktuell, men utger sig inte för att vara heltäckande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Fredrik Hultén
veterinär, utredare
Läkemedelsverket
018-17 46 06

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies