PRAC rekommenderar begränsad användning av kortverkande beta-agonister inom förlossningsvård

den 11 september 2013

PRAC, den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, rekommenderar att kortverkande beta-agonister i form av tabletter eller stolpiller inte längre ska användas inom förlossningsvård, för att förhindra förtidig förlossning eller vid alltför uttalat värkarbete. Injektionsformen av dessa läkemedel rekommenderas för korttidsanvändning.

Kortverkande beta-agonister används allmänt i Europa för behandling av astma. I flera europeiska länder, liksom i Sverige, är vissa kortverkande beta-agonister också godkända för att hämma sammandragningar vid för tidigt värkarbete*. När läkemedlen används för detta ändamål ges de vanligtvis i form av injektioner, som tabletter eller som stolpiller. Man använder då också högre doser än vid astmabehandling.

Det är sedan tidigare känt att höga doser av kortverkande beta-agonister ökar risken för hjärt/kärl-biverkningar. Biverkningarna varierar från hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm till allvarliga händelser som lungödem (vätskeansamling i lungorna). På grund av detta innehåller produktinformationen redan information om att läkemedlen inte får användas till patienter som har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Med kännedom om risken för hjärt/kärl-biverkningar, och med tanke på de mycket begränsade data som stödjer nyttan av kortverkande beta-agonister som intas via munnen eller som stolpiller konstaterade PRAC nu efter att ha värderat tillgängliga data att risken var större än nyttan för dessa beredningsformer.

Tillgängliga data visade dock att läkemedlen i injektionsform effektivt dämpar förlossningsvärkar under en kortare tidsperiod (upp till 48 timmar). PRAC konstaterar att nyttan av läkemedlen i injektionsform överväger risken för hjärt/kärl-biverkningar då de används under kort tid (upp till 48 timmar), mellan den 22:a och 37:e graviditetsveckan och under överinseende av specialist med kontinuerlig övervakning av mamman och det ofödda barnet.

PRACs rekommendation kommer nu att utvärderas av CMDh (the Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures-Human) vid nästa möte den 16-18 september 2013.  Patienter som har frågor rekommenderas att vända sig till sin läkare.

* I Sverige är Bricanyl tabletter, oral lösning och lösning för infusion godkända för användning vid förtidigt värkarbete.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies