Tydligare uppföljning av den nationella läkemedelsstrategins mål och insatser

den 25 april 2013

Genom en bättre överblick och ökad samverkan ska den nationella läkemedelsstrategin (NLS) få tydligare uppföljning. Fyra arbetsgrupper ska utveckla arbetet.

- Ett viktigt syfte med den nationella läkemedelsstrategin är att förstärka samverkan mellan myndigheter och organisationer där vi kan samordna kunskap och kompetens. Vi kan också följa strategins fem övergripande mål till nytta för både den enskilde patienten och samhället. Därför är det oerhört positivt att vi genom att tillsätta dessa indikatorgrupper förstärker och utvecklar dessa delar, säger Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket.

- Projektgruppens arbete har präglats av ett mycket gott samarbete och vilja att nå fram till en gemensam plattform för att följa upp strategins insatser. Det ska bli mycket intressant att följa indikatorgruppernas betydelsefulla arbete avslutar Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet.

En projektgrupp, som består av deltagande myndigheter och organisationer, bildades efter beslut vid förra högnivåmötet. Gruppens uppdrag att förtydliga uppföljningen av arbetet med NLS har nu resulterat i ett förslag som också blev högnivågruppens beslut vid onsdagens möte.

Förslaget innebär bland annat att fyra arbetsgrupper, så kallade indikatorgrupper, tillsätts. Gruppernas huvuduppdrag är att utreda och definiera de mått för uppföljning av NLS som projektgruppen föreslagit. De fyra grupperna kommer även att kunna stärka samarbetet inom NLS. En första delrapport planeras vara klar till högnivågruppens nästa möte i oktober. Indikatorgrupperna är indelade utifrån NLS fem långsiktiga mål. Den första indikatorgruppen kommer även att ha experter inom indikatormetodik och utgör därför kärngrupp i arbetet.

• Mål 1–2 Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass samt Jämlik vård
• Mål 3 Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
• Mål 4 Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster
• Mål 5 Minimal miljöpåverkan

Fakta om den nationella läkemedelsstrategin
2011 gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att samordna den nationella läkemedelsstrategin (NLS) genom kansliet Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL). I uppdraget ingår att samverka med aktörerna i de pågående aktiviteterna, samordna och inhämta statusrapporter för dessa samt att följa upp resultatet, både på mål- och insatsnivå inom strategin.

Den nationella läkemedelsstrategin består av följande långsiktiga fem mål:
1. Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass
2. Jämlik vård
3. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
4. Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster
5. Minimal miljöpåverkan

CBL-kansliet rapporterar två gånger årligen till en högnivågrupp bestående av Socialdepartementet, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt landsting och regioner (Västra Götalandsregionen och Region Skåne), där Socialdepartementets statssekreterare Karin Johansson är ordförande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Madeleine Wallding
Direktör för Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL)
072-508 79 50

Anna Dahlin
Projektledare, Indikatorsprojektet
072-726 87 00

 

Relaterad information

 Den nationella läkemedelsstrategin förstärks genom uppföljningssamarbete (2013-04-24) (Länken är bruten 2015-07-22)

 Nationell läkemedelsstrategi (NLS)
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies