Uppdaterad broschyr om behandling av vanliga infektioner

den 26 september 2013

För att ytterligare förbättra antibiotikaanvändningen har Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket tillsammans tagit fram en uppdaterad broschyr med behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Under slutet av september skickas broschyren ut till över 1500 vårdcentraler och närakutmottagningar i landet. Målet är att sjukvården ska ha bra kunskap om och lättillgängliga verktyg för när och hur antibiotika bör användas.

Ersätter inte klinisk bedömning

Behandlingsrekommendationerna avser i första hand handläggningen av patienter utan allvarlig underliggande sjukdom i öppenvården och ersätter inte den kliniska bedömningen av en individuell patient. Mer information och fullständiga behandlingsrekommendationer finns på Läkemedelsverkets och Smittskyddsinstitutets webbplatser, där även en pdf-fil av den uppdaterade broschyren finns för nedladdning.

Vad är nytt?

Nytt i broschyren är den uppdaterade behandlingsrekommendationen gällande faryngotonsillit (halsfluss) från 2012 samt en sammanfattning av Smittskyddsinstitutets kunskapsunderlag Tecken på allvarlig infektion hos barn, från 2013. Allvarliga infektioner hos barn är ovanliga i primärvården, vilket medför en risk att tecken på symtomen inte tolkas rätt i ett tidigt skede. Denna sammanfattning baseras på ett expertmöte i Smittskyddsinstitutets regi våren 2012.

Utskicket av broschyren har gjorts i samverkan med de lokala stramagrupperna i de olika landstingen, vilka också är de som arbetar med att implementera dessa behandlingsrekommendationer på landstingsnivå.

För att kunna behålla antibiotika som effektiva läkemedel i sjukvården är det helt avgörande att bromsa den ökande antibiotikaresistensen i vårt samhälle. En rationell antibiotikaanvändning är en av nyckelfaktorerna i detta arbete. Antibiotika skall enbart ges när den gör nytta, på rätt indikation till rätt patient och i rätt dos. Denna broschyr är ett bra stöd till läkare i primärvården för att uppnå detta.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies