Information om söktjänsten Läkemedelsfakta

I söktjänsten Läkemedelsfakta kan du söka information om alla godkända läkemedel för humant eller veterinärt bruk i Sverige. Det finns även information om läkemedel som avregistrerats sedan 2004.

Läkemedelsfakta är en söktjänst som innehåller information om alla läkemedel för humant och veterinärt bruk som är godkända i Sverige. Att en läkemedelsprodukt är godkänd innebär dock inte att den nödvändigtvis finns tillgänglig på apotek, i övrig detaljhandel eller i vården.
Den information som finns i Läkemedelsfakta är baserad på de beslut som Läkemedelsverket fattar, antingen i samband med att ett läkemedelsföretag ansöker om att få marknadsföra ett läkemedel eller ansöker om en ändring av en tidigare ansökan. Här finns information om alla godkända läkemedel, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel (VUM) samt alla registrerade traditionellt växtbaserade läkemedel.
Även de produkter som har avregistrerats efter 30 juni 2004 finns med. För naturläkemedel och VUM är det produkter som avregistrerats efter 1 januari 2009 som finns med.

Exempel på information om läkemedel i Läkemedelsfakta

I Läkemedelsfakta finns mycket information och här följer några exempel på vad man kan hitta. I Utökad sök finns tre flikar som här beskrivs lite närmare.


Flik Läkemedel

I Läkemedelsfakta finns information kopplat till respektive produkt om bland annat registreringsinformation, läkemedlets receptstatus, ATC-kod, innehåll av aktiv substans, vilka förpackningar som finns samt information om var förpackningen får säljas, till exempel i övrig detaljhandel för alla godkända läkemedel.
Produktinformation som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda visas på lite olika sätt beroende på om läkemedlet är godkänt nationellt eller centralt i hela EU.

  • För nationellt godkända läkemedel finns PDF:er med olika produktdokument, till exempel produktresumé (SmPC), bipacksedel (PL), utredningsrapport (PAR) samt sammanfattande utredningsrapport på engelska (sPAR).
  • För centralt godkända läkemedel finns PDF:er med EPAR (europeisk utredningsrapport) på svenska, som innehåller produktresumé och bipacksedel, samt direktlänkar till produktens översiktssida på EMA:s webbplats (där man kan hitta EPAR på alla EU-medlemsländers språk). 

I förekommande fall finns ibland DHPC:er med säkerhetsinformation kopplat till produkt och ibland läkemedelsmonografier med Läkemedelsverkets värdering. Alla typer av produktdokument finns inte för alla läkemedel.

Flik Substans

Alla substanser som finns i ”Nationellt substansregister för läkemedel” (NSL) ingår i Läkemedelsfakta. Det innebär alla läkemedelssubstanser som ingår som aktiva substanser i läkemedel men även de innehållsämnen som finns upptagna på Europeiska Kommissionens lista över hjälpämnen som enligt föreskrift ska anges i märkningen på förpackningen och i bipacksedel (”Notice to Applicants, Volume 2C, Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”). För varje läkemedelssubstans finns information om rekommenderat svenskt namn, andra synonymnamn på substansen som förekommer i officiella källor samt eventuell narkotikaklassning och externa koder som CAS och Snomed.

Flik Färdiga sökningar

Här finns en lista med alla godkända produktdokument för nationellt godkända läkemedel, som öppen data (xml-format) för vidareanvändning. Den innehåller bland annat produktresumé, bipacksedel och DHPC.

Det finns ett antal färdiga sökningar, bland annat listor över vilka läkemedel som har minst en receptfri förpackning, listor över substanser som är hjälpämnen samt listor över biologiska läkemedel och biologiska substanser.

Hur ofta uppdateras informationen i Läkemedelsfakta?

Informationen i Läkemedelsfakta uppdateras varje natt. Produktdokument såsom SmPC, PL, PAR och sPAR uppdateras så fort Läkemedelsverket har publicerat dem, vilket kan ske flera gånger per dag. EPAR för centralt godkända läkemedel uppdateras varje natt.  

 
 

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter på söktjänsten Läkemedelsfakta är du välkommen att höra av dig.

 

Relaterad information

 

Användning av uppgifter

För att ställa allmänna frågor som rör läkemedel och deras användning går det bra att kontakta Läkemedelsupplysningen, se länk för kontaktuppgifter: lv.se/lmu
Läkemedelsverket kan inte ge råd omlämplig läkemedelsbehandling i det enskilda fallet. För individuell bedömning hänvisas till sjukvården.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies