Information om söktjänsten Läkemedelsfakta

I söktjänsten Läkemedelsfakta kan du söka efter alla i Sverige godkända läkemedel för humant eller veterinärt bruk samt läkemedel som avregistrerats sedan 2004.

Läkemedelsfakta är en söktjänst som innehåller information om alla läkemedel för humant och veterinärt bruk som är godkända i Sverige. Att en läkemedelsprodukt är godkänd innebär dock inte att den nödvändigtvis finns tillgänglig på apotek, i övrig detaljhandeln eller i vården.
Den information som finns i Läkemedelsfakta är baserad på de beslut som Läkemedelsverket fattar, antingen i samband med att ett läkemedelsföretag ansöker om att få marknadsföra ett läkemedel eller ansöker om en ändring av en tidigare ansökan. Här finns information om alla godkända läkemedel, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och så kallade vissa utvärtes läkemedel (VUM) samt alla registrerade traditionellt växtbaserade läkemedel.
Även de produkter som har avregistrerats efter 30 juni 2004 finns med. För naturläkemedel och VUM är det produkter som avregistrerats efter 1 januari 2009 som finns med.

Exempel på information om läkemedel i Läkemedelsfakta

I Läkemedelsfakta finns mycket information och här följer några exempel på vad man kan hitta. I Utökad sök finns tre flikar som här beskrivs lite närmare.


Läkemedelsinformation

I Läkemedelsfakta finns, förutom registreringsinformation, även information om bland annat läkemedlets receptstatus, ATC-kod, innehåll av aktiv substans, vilka förpackningar som finns samt information om var förpackningen får säljas, till exempel i övrig detaljhandel.
Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda finns olika produktdokument, till exempel produktresumé (SmPC, Summary of Product Characteristics), bipacksedel (PL, Package Leaflet), utredningsrapport (PAR, Public Assessment Report) samt sammanfattande utredningsrapport på engelska (sPAR, Summary of Public Assessment Report).
För centralt godkända läkemedel, det vill säga läkemedel som är godkända i hela EU, får man i dagsläget en länk till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s webbplats där man kan söka fram deras produktdokument.
Alla typer av produktdokument finns inte för alla läkemedel.

Substans

Alla substanser som finns i ”Nationellt substansregister för läkemedel” (NSL) ingår i Läkemedelsfakta. Det innebär alla läkemedelssubstanser som ingår som aktiva substanser i läkemedel men även de innehållsämnen som finns upptagna på Europeiska Kommissionens lista över hjälpämnen som enligt föreskrift ska anges i märkningen på förpackningen och i bipacksedel (”Notice to Applicants, Volume 2C, Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use”). För varje läkemedelssubstans finns information om rekommenderat svenskt namn, andra synonymnamn på substansen som förekommer i officiella källor samt eventuell narkotikaklassning och externa koder som CAS och Snomed.

Färdiga sökningar

Det finns ett antal färdiga sökningar som leder till listor med uppdaterad information. Det finns bland annat listor över vilka läkemedel som har minst en receptfri förpackning, listor över substanser som är hjälpämnen samt listor över biologiska läkemedel och biologiska substanser.

Hur ofta uppdateras informationen i Läkemedelsfakta?

Informationen i Läkemedelsfakta uppdateras varje natt. Produktdokument såsom SmPC, PL, PAR och sPAR uppdateras så fort Läkemedelsverket har publicerat dem, vilket kan ske flera gånger per dag.  

 
 

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter på söktjänsten Läkemedelsfakta är du välkommen att höra av dig.

 

Relaterad information

 

Användning av uppgifter

För att ställa allmänna frågor som rör läkemedel och deras användning går det bra att kontakta Läkemedelsupplysningen, se länk för kontaktuppgifter: lv.se/lmu
Läkemedelsverket kan inte avgöra vad som är en lämplig läkemedelsbehandling i det enskilda fallet utan för individuell bedömning hänvisas till sjukvården.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies