Ett nytt ärendehanteringssystem lanseras på LV

Den 26 november 2019 kommer Läkemedelsverket att ta ett nytt ärendehanteringssystem i bruk. Målet är ett myndighetsgemensamt ärendehanteringssystem med processtöd som förenklar och effektiviserar Läkemedelsverkets handläggning av alla myndighetens ärenden och som möter nya lagkrav. Systemet kommer stegvis att införas på alla områden inom myndigheten.

I ett första steg kommer det nya systemet att introduceras för myndighetens hantering av ansökningar om godkännande av läkemedel. Alla ärendetyper inom området så som ansökningar om nya läkemedel, ändringsansökningar, förnyelser, ansökan om parallellimport med mera, kommer att hanteras i det nya systemet.

I samband med att det nya systemstödet lanseras kommer den personal som arbetar med ansökningar om godkännande av läkemedel att ha begränsade möjligheter att besvara frågor.

Undvik därför om möjligt att kontakta handläggare under hela vecka 48 och förvänta dig längre svarstid än normalt på mejl. Om ärendet är brådskande så kontakta oss via Läkemedelsverkets växel, 018-17 46 00.

Från måndagen den 2 december räknar vi med att hantera ärenden i vanlig ordning igen, men vi ber om överseende med eventuella fördröjningar även framöver.

Med vänliga hälsningar

Monica Lidberg
Direktör Tillstånd

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies