Vanliga frågor om kolloidalt silver

Här samlar vi våra vanligaste frågor om kolloidalt silver och Ionosil.

Varför förbjuder Läkemedelsverket Ion Silver AB att marknadsföra och sälja produkten Ionosil mot sjukdomar?

Det finns flera produkter med kolloidalt silver på marknaden, kolloidalt silver är inte förbjudet i sig. Vill du veta vad som gäller för kolloidalt silver i livsmedel eller som biocidprodukt kan du kontakta Livsmedelsverket respektive Kemikalieinspektionen.

Ionosil har av Ion Silver marknadsförts som effektivt mot en rad sjukdomar, vilket gör att produkten säljs som ett läkemedel. För att få sälja läkemedel krävs ett godkännande, som i sin tur bygger på en vetenskaplig och oberoende utvärdering av läkemedlets effekt och säkerhet. Ionosil är inte godkänt som läkemedel, och får därmed inte säljas och marknadsföras som ett sådant.

Om andra kolloidalt silver-produkter marknadsförs som läkemedel kan Läkemedelsverket komma att agera mot dessa.

Tidigare har Marknadsdomstolen förbjudit marknadsföring av en annan kolloidalt silver-produkt där det påstods att produkten kunde bota eller lindra sjukdomar och besvär.

Innebär det här att alla produkter med kolloidalt silver är förbjudna att sälja?

Nej, Läkemedelsverkets förbud innefattar endast företaget Ion Silvers försäljning av Ionosil.

Läkemedelsverket har inga synpunkter på produkter som innehåller kolloidalt silver så länge det inte påstås om produkterna att de kan behandla eller lindra sjukdomar.

Det Läkemedelsverket i sitt beslut vänder sig emot är att Ion Silver marknadsför sin produkt Ionosil mot sjukdomar som cancer, borrelia, malaria med mera. Medicinska påståenden hör hemma i marknadsföring av godkända läkemedel eller av medicintekniska produkter. Att marknadsföra en produkt som inte är ett godkänt/registrerat läkemedel eller en medicinteknisk produkt på detta sätt kan vilseleda konsumenten att tro att produkten har utvärderats och visats effektiv mot olika sjukdomar när den i själva verket inte har det.

Har Läkemedelsverket ålagt anställda inom Ion Silver att lämna en försäkran om att de inte kommer att bryta mot Läkemedelsverkets beslut?

Nej.

Läkemedelsverket har utfärdat ett förbud förenat med vite. Förbudet är riktat mot företaget Ion Silver att sälja Ionosil med påståenden om att den kan bota, lindra eller på annat sätt är effektiv mot sjukdomar. Beslutet innefattar också ett förbud mot att marknadsföra Ionosil med sådana påståenden. Förbudet är förenat med vite, vilket innebär att företaget kan dömas att betala ett vitesbelopp om förbudet överträds.

Eftersom beslutet gäller omedelbart har verket förlagt Ion Silver att lämna en försäkran om att förbuden efterlevs. Det föreläggandet är riktat mot bolaget Ion Silver, som är en egen juridisk person.

Vilket lagrum grundar ni ert beslut på?

Beslutet har sin grund i läkemedelslagen (1992:859).

Enligt 1 § första stycket läkemedelslagen är en substans eller en kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur ett läkemedel.

Av 5 § läkemedelslagen framgår att ett läkemedel får säljas först sedan det har godkänts för försäljning eller registrerats.

I 21 a § läkemedelslagen förbjuds också marknadsföring av humanläkemedel som inte har godkänts för försäljning.

Av 24 § andra och fjärde stycket läkemedelslagen framgår att Läkemedelsverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av lagen och att besluten får förenas med vite.

 

Att ett förbud förenas med vite betyder att den som överträder förbudet kan dömas att betala det belopp som vitet är satt till.

 

Ion Silver överklagade Läkemedelsverkets beslut till förvaltningsrätten, som i en dom år 2017 meddelade att de avslog överklagandet. Bolaget överklagade denna dom till Kammarrätten och sedan Högsta förvaltningsdomstolen, som båda nekade prövningstillstånd. Läkemedelsverkets beslut vann därmed laga kraft i maj 2018.

 

Jag har använt Ionosil under en längre tid, vad ska jag göra, ska jag vara orolig?

Läkemedelsverket har inte bedömt om Ionosil är farligt i sig.

Sjukdomar som cancer, borrelia, malaria och lunginflammation är allvarliga sjukdomar. Läkemedelsverket ser därför en risk att Ion Silvers marknadsföring kan förleda människor som lider av dessa sjukdomar att använda en ineffektiv produkter istället för att få en fungerande behandling.

Varför förbjuda, det gör väl ingen skada om jag vill prova Ionosil mot sjukdomar?

Enligt läkemedelslagen ska läkemedel godkännas eller registreras innan de får säljas. Detta för att det ska finnas en objektiv och kompetent garant för att de är effektiva och säkra. Syftet med lagstiftningen är att skydda sjuka människor och djur från att behandlas med produkter som inte har en visad effekt.

Har jag inte rätt att bestämma själv hur jag vill behandla sjukdomar?

Något förbud mot att själv välja behandling av sin sjukdom finns inte i läkemedelslagen. Däremot är det förbjudet att sälja och marknadsföra produkter som man påstår fungerar som läkemedel, om inte produkterna är godkända för försäljning som just läkemedel. Det är viktigt att påståenden om att en produkt har botande egenskaper kan styrkas eftersom konsekvenserna av att felbehandla sjukdomar kan bli mycket allvarliga.

Men Kolloidalt silver är ju bakteriedödande/virusdödande?

Patientberättelser kring kolloidalt silver kan vara missvisande. Det går inte att avgöra utifrån ett enskilt fall huruvida personen skulle blivit frisk även utan att använda preparatet. Man vet inte heller hur många som inte blir bättre, dessa kundberättelser sprids sällan vidare. Kundberättelser kan även vara påhittade som en del av marknadsföringen.

För att en produkt ska få säljas för behandling av sjukdomar hos människor och djur måste den först godkännas för försäljning som läkemedel. Ett sådant godkännande bygger på en objektiv utvärdering av vetenskapliga studier och kliniska prövningar av preparatet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies