Läkemedelsbehandling vid astma

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid astma och tillhörande material. Tryckt version: 2015:(26):3.

Förtydligande

Tabell VI, Dygnsdoser av inhalationssteroider till barn, har förtydligats med dosintervaller istället för enstaka doser. Ändringen gjordes den 16 augusti 2018 i den webbpublicerade versionen av tidsskriften och i behandlingsrekommendationen nedan. Finns även som ett separat pdf-dokument, se nedan.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(3):26–43.

 Tabell VI, Dygnsdoser av inhalationssteroider till barn

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2015;26(3):sida–sida.

 Powerpointpresentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2015:(26):3.

 

Cirka 10 % av befolkningen har astma vilket gör sjukdomen till en av våra folksjukdomar. Hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom. Det är viktigt att astma diagnosticeras och behandlas korrekt. Läkemedelsverkets nu uppdaterade behandlingsrekommendation för astma hos vuxna och barn tar upp såväl underhållsbehandling som akuta astmasymtom.

Läkemedelsverket arrangerade i november 2015 ett tvådagars expertmöte för att uppdatera behandlingsrekommendationerna för astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Läkemedelsverket publicerar nu en uppdaterad behandlingsrekommendation för astma. Behandlingsrekommendationen för KOL kommer att publiceras i oktober 2015.

Läkemedelsverkets senaste behandlingsrekommendationer för astma och KOL publicerades 2007 respektive 2009 och det har funnits ett behov av en uppdatering av dessa då det har tillkommit nya behandlingsalternativ.

Arbetet med rekommendationerna har skett i samverkan med Socialstyrelsen där arbete med att ta fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL pågår.

För att göra det möjligt att ta hänsyn till de nya vetenskapliga underlag om KOL-läkemedel som Socialstyrelsen nu tar fram som del i arbetet med de nationella riktlinjerna har Läkemedelsverket beslutat att flytta fram publiceringen av de nya behandlingsrekommendationerna för KOL till oktober 2015.

Uppskattningsvis 10 % av befolkningen i Sverige har astma vilket gör sjukdomen till en av våra folksjukdomar. Hos ungefär hälften av dem med astma är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom. Det är därför viktigt att astma diagnosticeras och behandlas korrekt. Läkemedelsverkets uppdaterade rekommendation för läkemedelsbehandling av astma hos vuxna och barn tar upp såväl underhållsbehandling som behandling av akuta astmasymtom.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Det finns olika sorters astma och detta måste man ta hänsyn till vid behandlingen.
  • Identifiering och eliminering av faktorer som kan utlösa astmabesvär och/eller öka risken att få astma, såsom allergen och tobak, är en viktig del av astmabehandlingen.
  • Målet vid behandling av astma är att patienten skall få full kontroll över sjukdomen.
  • Underhållsbehandling av astma bör kontinuerligt omvärderas för att undvika överbehandling och minska risken för långtidsbiverkningar.
  • I utvärderingen av behandling vid astma har man stor nytta av utvärderade formulär för skattning av sjukdomsaktivitet.
  • Vid behandling av astma under graviditet och amning är grundprincipen att sjukdomen inte ska behandlas annorlunda än astma hos icke-gravida.
  • Alla patienter med astma bör få en individuell behandlingsplan som beskriver hur de ska göra vid ett akut astmaanfall.

En del patienter har en mer svårbehandlad astma och för dem finns nu nya behandlingar såsom långverkande antikolinergika, anti IgE behandling och behandling med temperaturreglerat laminärt luftflöde.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies