Avslutade regeringsuppdrag

Bokmärken på denna sida

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009 

2020

 Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur (januari 2020)

2019

 Samverkan vid tillsyn över apoteksmarknaden (november 2019)

 Läkemedelshantering vid sjö- och luftfart (november 2019)

 Avgiftsförändringar till följd av nya förordningar för medicinteknik (augusti 2019)

 Översyn av begränsningar för att få tillstånd bedriva öppenvårdsapotek (september 2019)

 Ändring av uppdrag om nytt tillståndsförfarande om kliniska prövningar av humanläkemedel och medicintekniska produkter (augusti 2019)

 Bilaga 1. Process ansökan om tillgång till prov. Rapport: Ändring nytt tillståndsförfarande om kliniska prövning (augusti 2019)

 Utveckling av tillsyn över apotek (juni 2019)

2018

 Fortsatt uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar(dec 2018)

 Verksamhetsplan kunskapscentrum för läkemedel i miljön 2019-2023

 Läkemedel i miljön, Rapport från Läkemedelsverket, inklusive bilaga (dec 2018)

 Uppdrag angående kunskapscentrum för läkemedel i miljö, inklusive bilaga (dec 2018)

 Beredskapsplanering (oktober 2018)
Läkemedelsverket ska analysera och redogöra för vilka uppgifter som skulle tillkomma om myndigheten blev bevakningsansvarig myndighet i enlighet med förordning (2015:1052) som krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. I redovisningen av uppdraget ska det framgå i vilka fall det finns ett beroende mellan Läkemedelsverket och andra myndigheter.

 Barn och läkemedel (oktober 2018)
Läkemedelsverket ska redogöra för vilka delar av myndighetens arbete med att öka kunskap om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn, såväl flickor som pojkar.

 Läkemedel i miljö (juni 2018)
Delredovisning av regeringsuppdraget Läkemedel i miljö. Arbete med förtydligande av Läkemedelsverkets verksamhetsplan.

 Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (Juni 2018)
Revidering av tidigare handlingsplan med åtgärder och aktiviteter för att minska miljöpåverkan av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger. En redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Förberedande arbete med anledning av Kommissionens förordning (EU) 2016/161 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (maj 2018)
Läkemedelsverket ska utifrån svenska förhållanden ge vägledning åt aktörer inom läkemedelsområdet i fråga om tillämpningen av Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel, i det följande förkortad förordning 2016/161 samt direktiv 2011/62 EU.

 Patient- och brukarperspektiv (maj 2018)
Läkemedelsverket ska redogöra för hur myndigheten arbetar med att fånga upp patient- och medborgarperspektivet i verksamheten och om det finns utvecklingsmöjligheter på området.

 Rapport: Avgiftsförändringar till följd av den EU-förordningen om kliniska prövningar (april 2018)
På uppdrag av regeringen ska Läkemedelsverket (LV) inkomma med underlag avseende vilka avgifter som måste höjas till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG jämte kompletterande EU-rättsakter.

 Rapport: Innovationsfrämjande aktiviteter inom och utom Läkemedelsverkets förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket (april 2018)
I enlighet med regleringsbrevet för Läkemedelsverket 2018 ska läkemedelsverket när så är lämpligt, med beaktande av myndighetens ansvarsområden främja innovation och livsvetenskap (life science) genom att främja tillgång och adekvat användning av nya kostnadseffektiva produkter.

 Rapport: Arbete på området barn och läkemedel i relation till instruktionen (april 2018)
Läkemedelsverket ska redogöra för vilka delar av myndighetens arbete med att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn, såväl flickor som pojkar, som myndigheten bedömer ligger inom respektive utanför ramen för förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket så som den i dag är konstruerad.

 Rapport: Nationell aktörssamverkan för möjlighet till tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel
(april 2018)
Läkemedelsverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en samverkansplattform för nationella aktörer för möjlighet till Tidig dialog vid utveckling och introduktion av nya läkemedel.

 Rapport: Kartläggning avseende behandling med receptfria läkemedel (mars 2018)
Patientnytta och patientsäkerhet ska vara i fokus i kartläggningen. Läkemedelsverket tolkar uppdraget som att verket, med utgångspunkt i dagens produktkategorier (receptbelagt, receptfritt) och det nuvarande regelverket ska beskriva en möjlig hantering av dessa två produktkategorier i syfte att ytterligare tillgängliggöra patientsäker egenbehandling med receptfria läkemedel.

 Rapport: Förberedande arbete kring säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar
Förordning 2016/161 är en EU-förordning som således gäller i sin helhet inom hela EU.
I uppdraget att utifrån svenska förhållanden vägleda aktörerna kan många olika aktiviteter rymmas. LV har gjort bedömningen att aktörerna i första hand behöver vägledning kring tillämpningen av vilka skyldigheter personer som har tillstånd eller är behöriga att lämna ut läkemedel till allmänheten har och vad dessa personer ska utföra för aktiviteter i samband med utlämnandet.

 Rapport: Restnoteringar av läkemedel
Läkemedelsverket ska genomföra de förändringar som krävs för att begära in, hantera och publicera information om restnoteringar i enlighet med myndighetens rapport Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning. Motsvarande nordiska och europeiska initiativ bör beaktas i arbetet.
Rapporten är en del av årsredovisning 2017. Text om leverans från uppdraget finns på sidan 10, och hela rapporten finns som Bilaga 1 från sidan 85.

 Rapport: Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet (januari 2018)
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för ett ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet.

2017

 Rapport: Elektronisk förskrivning av humanläkemedel (december 2017)
Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har analyserat de situationer där pappersrecept används idag och hur förskrivningen skulle kunna göras säkrare och enklare genom elektronisk förskrivning. Förskrivning ska som huvudregel göras elektroniskt men i följande fall ska det vara tillåtet med annat förskrivningssätt:

 Rapport: Producentoberoende information om biosimilarer (november 2017)
Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsverket idag presenterar i en rapport för regeringen.

 Rapport: Digitalisera uppgift om dispens att förskriva vissa läkemedel (augusti 2017)
Läkemedelsverket har i en rapport till regeringen analyserat behoven för att kunna automatisera och digitalisera hanteringen av dispenser att förskriva läkemedel samt delegeringar om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Rapporten betonar att genom automatiskt hämtade och ifyllda uppgifter i ansökan till LV kan ledtider och administration minska. Apotek kan få tillgång till dispensbesluten snabbare och därmed kan patienter få sina läkemedel utlämnade utan onödig fördröjning.

 Rapport: Tillgängliggöra naloxon för patienter och personer utanför hälso-och sjukvården (juni 2017)

 Rapport Uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar (maj 2017)

 Agenda 2030 Rapport från Läkemedelsverket (mars 2017)
Läkemedelsverket redovisar regeringsuppdraget om reslutat som bidrar till att målen i Agenda 2030 uppfylls.

 Uppföljning av läkemedel i samverkan mellan myndigheter och sjukvård (UPPSAmLA) (Januari 2017)
Rapporten redovisar vikten av ett fortsatt arbete med påbörjade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) gällande informationsmängder och datainsamling. Rapporten föreslår även att ett separat forum för erfarenhetsutbyte och samordning etableras.

 Regeringsuppdrag Snabbare anpassning av regelverket för kosmetiska produkter (Januari 2017)
Redovisning av uppdraget att utvärdera vilka ämnen på listorna som bör vara aktuella för översyn och ett eventuellt borttagande eller ändring och identifiera påverkansfaktorer och processteg som möjliggör en snabbbare anpassning av listorna över begränsade och tillåtna ämnen.

 Government assignment Faster adaption of the regulations for cosmetic products (January 2017)

2016

 Särskilda receptblanketten - Rapport från Läkemedelsverket (December 2016)
Redovisning om uppdraget om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (receptföreskrifterna). Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 mars 2017.

 Säkerhetsinformation om läkemedel: Brev till hälso- och sjukvårdspersonal (September 2016)
Redovisning av uppdraget att förbättra tillgängligheten av säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvården.

 Hur Läkemedelsverkets verksamhet kan bidra till att uppnå mål i Agenda 2030 (Augusti 2016)
Redovisning av uppdraget från regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

 Handlingsplan för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå miljömålen (Juni 2016)
Redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger -hur påverkar de våra svenska miljömål? (Mars 2016)
En redovisning av uppdraget från regeringen att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen.

 Utvecklad tillsyn över apoteksmarknaden

 Införsel av läkemedel för andra ändamål än vård

 Systemstöd för anmälan av lagerberedningar

2015

 Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning

 Bilaga 1 - Restnoteringar av läkemedel

 Bilaga 2 - Restnoteringar av läkemedel

 Fortsatt utvecklingsarbete med apoteksindikatorer

 Bilaga - Fortsatt utvecklingsarbete med apoteksindikatorer

 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

 Minskad användning av särskilda receptblanketter

 Innovation inom läkemedelsområdet

 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning

 Rapport om minskad användning av särskilda
receptblanketter 2015

 Bilaga 1 Utskick och svar

 Bilaga 2 Enkät om den särskilda receptblanketten

 Slutrapport restnoteringar 2015

 Bilaga 1: Information om eller för en risk för en kritisk/unik restnotering
avseende läkemedel för humant och veterinärt bruk i Sverige

 Bilaga 2: Lösningsarkitektur

2014

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (årligen 2011-2014)

 Föreskrifter om farmaceuters möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel

 Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel

 Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på svenska apotek

 Förenkling av uppgiftslämnande om innehåll ikemiska produkter

 Elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar (2014)

 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården (delrapport 2014)

 Extemporeläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket (2014)

 Analys av olika handlingsvägar för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt Rapport från Läkemedelsverket (december 2014)

 Engelsk översättning: In-depth analysis of various alternative course of action aimed at achieving the milestone target for environmental considerations in medicinal product legislation within the EU an internationally. A translation of the report from the MPA (December 2014)

 Förutsättningar för och konsekvenser av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning (2014)

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (2014)

 Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2014)

2013

 Förvaltning av substansregistret

 Apoteksombud, delredovisning (2013)

 Behandlingsriktlinjer för infektioner i öppenvården (2013)

 Delredovisning: elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar (2013)

 Kommunikationslösning för licensansökningar (2013)

 Kunskapsöversikt. Delrapport inom regeringsuppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek (2013)

 Nationellt system mot förfalskade läkemedel (2013)

 Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel (2013)

 Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet (2013)

 Restnoteringar (2013)

 Sjukvårdens behov av licensläkemedel (2013)

 Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2013)

 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning, statusrapport (2013)

 Utvärdering av dostjänsten (2013)

2012

 Behandlingsriktlinjer för infektioner i öppenvården, delrapport (2012)

 Förskrivning av licensläkemedel (2012)

 Generisk förskrivning – hur kan det möjliggöras (2012)

 Inrättande av nationellt substansregister för läkemedel (2012)

 Möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar från hela hälso- och sjukvården, förstudie (2012)

 Ordnat införande och strukturerad uppföljning statusrapport (2012)

 Regeringsuppdrag - Utbytbarhet av receptfria läkemedel (2012)

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (2012)

 Statusrapport gällande arbetet i den regulatoriska kommittén för medicintekniska produkter att utvärdera riskerna med Bisfenol A i medicintekniska produkterna (2012)

 Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar (2012)

 Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning, statusrapport (2012)

 Utvärdering av funktioner i EES (2012)

 Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen (2012)

2011

 Analys för hur arbetet med en revidering av GMP-lagstiftningen ska utformas för att ha störst möjlighet till framgång (2011)

 Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX (2011)

 Läkemedelsverkets arbete för att motverka olagliga läkemedel (2011)

 Regeringsuppdrag om översyn av årsavgifterna för öppenvårdsapotek (2011)

 Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin (2011)

 Underlag för att möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP, med syfte att lagstiftningen även ska omfatta miljöhänsyn (2011)

 Uppdrag att förbereda införandet av en nationell läkemedelsstrategi (2011)

 Uppdrag att utreda hur ett nationellt substansregister för läkemedel kan inrättas (2011)

 Utredning av förutsättningar för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning (2011)

2009

 Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans (2009)

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies