Behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med representanter för berörda medicinska specialiteter, ibland i samverkan med andra myndigheter.

Rekommendationerna är främst avsedda som praktiska kunskapsstöd om hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen. Som stöd för framtagandet av rekommendationerna arrangerar Läkemedelsverket varje år ett antal expertmöten, varav ett veterinärmedicinskt.

Ämnen för expertmöten och behandlingsrekommendationer

Förslag på ämnen för expertmöten och behandlingsrekommendationer kan komma från både externt (i första hand från sjukvården) och internt håll. Läkemedelsverket kan också få i uppdrag av regeringen att ta fram behandlingsrekommendationer för olika områden. Det kan dels handla om att ta fram nya behandlingsrekommendationer inom områden som inte tidigare har täckts, dels om uppdatering av äldre behandlingsrekommendationer.

En faktor som kan påverka val av ämne är om det inom ett område har skett omfattande utveckling med tillkomst av nya läkemedel och behandlingsrön. En annan påverkande faktor kan vara om det kan ske samordning mellan Läkemedelsverkets och andra myndigheters riktlinjearbete. Även det rådande antibiotikaresistensläget har påverkat val av ämne för både humana och veterinära expertmöten.

Generaldirektören fattar beslut om ämnesval för expertmöten och behandlingsrekommendationer.

Datum för expertmöten och publicering av behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer publiceras här på webbplatsen och i tidskriften Information från Läkemedelsverket. Tidpunkter för möten och publicering som anges är preliminära. Observera att listan fylls på då nya expertmöten beslutas.

Ämne

Tidpunkt för möte

Publicering (webb och tidskrift)

Hud- och mjukdelsinfektioner
(samarbete med Strama)

Genomfört

Juni 2018 (webb)

Oktober 2018 (tidskrift)

Vätskebehandling av barn

Genomfört

Juni 2018

Hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

Genomfört

Oktober 2018

Rörotit

Genomfört

Juni 2018 (webb)

Oktober 2018 (tidskrift)

Psoriasis

19–20 november 2018

Kvartal 2 2019

Epilepsi hos barn och vuxna

11–12 december 2018

Kvartal 2 2019

KOL

Ej beslutat

Kvartal 2 2019

Huvudlöss

Kvartal 2 2019

Kvartal 3 2019

Osteoporos

16–17 maj 2019

Kvartal 1 2020

Röntgenläkemedel till barn

Kvartal 3 2019

Kvartal 2 2020

Läkemedelsbehandling av infektioner hos fjäderfä

Kvartal 3 2019

Kvartal 1 2020

Rinosinuit

Kvartal 4 2019

Kvartal 2 2020

 

Så här tar Läkemedelsverket fram behandlingsrekommendationer

När ämne har valts och projektgrupp har utsetts, vidtar förarbetet inför ett expertmöte. Resultatet av expertmötet utmynnar efter bearbetning och kvalitetsgranskning i en färdig behandlingsrekommendation som publiceras här på webben samt i vår tidskrift Information från Läkemedelsverket (se Figur 1). Behandlingsrekommendationerna är baserade på aktuell evidensbaserad vetenskap och klinisk erfarenhet.

Figur 1. Så här tar Läkemedelsverket fram behandlingsrekommendationer.

Så här tar Läkemedelsverket fram behandlingsrekommendationer.

Bedömning av behandlingsrekommendationernas aktualitet

Läkemedelsverket går regelbundet, cirka vartannat år, igenom samtliga publicerade behandlingsrekommendationer. Äldre rekommendationer som fortfarande bedöms vara aktuella i sitt huvudbudskap, finns kvar i listorna över behandlingsrekommendationer humanläkemedel samt veterinärläkemedel.

De som bedöms vara inaktuella, främst beroende på att nya läkemedel tillkommit/äldre läkemedel avregistrerats eller att behandlingspraxis förändrats, ligger på vår webbplats men flyttas till en separat sida med inaktuella behandlingsrekommendationer.

Informationen i en behandlingsrekommendation bör vid förskrivningstillfället alltid kompletteras med informationen i aktuell produktresumé för läkemedlet som man överväger att förskriva, se lv.se/LMF och fass.se.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Enheten Läkemedel i användning via registrator på
 registrator@lakemedelsverket.se

Maxgräns för e-post är för närvarande 20 Megabyte.

Växeln
Tel: 018-17 46 00 (växeln är öppen alla vardagar 08.00-16.30)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies