Behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är främst avsedda som praktiska kunskapsstöd till hälso- och sjukvården och djursjukvården om hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen. Informationen i en rekommendation bör vid förskrivningstillfället alltid kompletteras med informationen i aktuell produktresumé.

Läkemedelsverket utarbetar behandlingsrekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med representanter för berörda medicinska specialiteter, ibland i samverkan med andra myndigheter. Som stöd för framtagandet av rekommendationerna arrangerar Läkemedelsverket varje år ett antal expertmöten, varav ett veterinärmedicinskt.

Ämnen för expertmöten och behandlingsrekommendationer

Förslag på ämnen för expertmöten och behandlingsrekommendationer kan komma från både externt (i första hand från sjukvården) och internt håll. Läkemedelsverket kan också få i uppdrag av regeringen att ta fram behandlingsrekommendationer för olika områden. Det kan dels handla om att ta fram nya behandlingsrekommendationer inom områden som inte tidigare har täckts, dels om uppdatering av äldre behandlingsrekommendationer.

En faktor som kan påverka val av ämne är om det inom ett område har skett omfattande utveckling med tillkomst av nya läkemedel och behandlingsrön. En annan påverkande faktor kan vara om det kan ske samordning mellan Läkemedelsverkets och andra myndigheters riktlinjearbete. Även det rådande antibiotikaresistensläget har påverkat val av ämne för både humana och veterinära expertmöten.

Generaldirektören fattar beslut om ämnesval för expertmöten och behandlingsrekommendationer.

Datum för expertmöten och publicering av behandlingsrekommendationer

Datum för expertmöten och publicering är preliminära. Listan fylls på när nya expertmöten beslutas.

Ämne

Expertmöte

Publicering

Osteoporos

16–17 maj 2019

Kvartal 2 2020

Läkemedelsbehandling av infektioner hos fjäderfä

21–22 maj 2019

Kvartal 1 2020

Röntgenläkemedel till barn

1–2 oktober 2019

Kvartal 2 2020

Rinosinuit

26–27 november 2019

Kvartal 2 2020

Faryngotonsillit

Maj 2020

Kvartal 3 2020

Astma/KOL

September 2020

Kvartal 1 2021

Antibiotika till gris

Oktober 2020

Kvartal 1 2021

Menopausal hormonbehandling av klimakteriebesvär (MHT)

Januari 2021

Kvartal 2 2021

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Mars 2021

Kvartal 2 2021

Så här tas behandlingsrekommendationerna fram

När ämne har valts och projektgrupp har utsetts inleds förarbetet inför ett expertmöte. Läs om hur vi hanterar jäv vid val av experter på lv.se/jav. Resultatet av expertmötet mynnar efter bearbetning och kvalitetsgranskning ut i en behandlingsrekommendation som publiceras här på webben samt i vår tidskrift Information från Läkemedelsverket (se process i Figur 1). Behandlingsrekommendationerna är baserade på kunskapsunderlag som tagits fram genom systematisk kartläggning av vetenskaplig kunskap, dokumentation som utgjort grunden för läkemedlens godkännande, aktuell säkerhetsinformation samt beprövad klinisk erfarenhet.

Figur 1. Process för framtagande av behandlingsrekommendationer.

Så här tar Läkemedelsverket fram behandlingsrekommendationer.

Bedömning av behandlingsrekommendationernas aktualitet

Läkemedelsverket går regelbundet igenom samtliga publicerade behandlingsrekommendationer för att kvalitetssäkra faktainnehållet. De behandlingsrekommendationer som bedöms vara aktuella finns i listorna för behandlingsrekommendationer för humanläkemedel respektive veterinärläkemedel. De som vid översyn bedöms vara inaktuella avpubliceras och arkiveras. Anledningen till att en behandlingsrekommendation blir inaktuell är främst att nya läkemedel tillkommit, att äldre läkemedel avregistrerats eller att behandlingspraxis förändrats. Kontakta registrator om du är intresserad av en arkiverad behandlingsrekommendation.

Informationen i en behandlingsrekommendation bör vid förskrivningstillfället alltid kompletteras med informationen i aktuell produktresumé för läkemedlet som man överväger att förskriva, se lv.se/LMF och fass.se.

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Enheten Läkemedel i användning via registrator:
 registrator@lakemedelsverket.se

Maxgräns för e-post är för närvarande 20 Megabyte.

Växeln
Tel: 018-17 46 00 (växeln är öppen alla vardagar 08.00-16.30)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies