Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) med Gardasil och Cervarix

HPV är en förkortning för humant papillomvirus, ett virus som bland annat kan orsaka en kvarstående infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till cancer.

HPV-vaccinering i allmänna vaccinationsprogrammet

Socialstyrelsen beslutade hösten 2010 att alla flickor födda 1999 eller senare ska erbjudas HPV-vaccination när de är 10–12 år gamla. På den svenska marknaden finns två HPV-vacciner, Gardasil som godkändes i Europa 2006, och Cervarix som godkändes 2007. Båda vaccinerna är godkända för användning i hela Europa men också i USA. I många europeiska länder ingår HPV-vaccination numera i de allmänna vaccinationsprogrammen, till exempel i Danmark, Norge och Storbritannien.

Doseringsschema

För både Gardasil och Cervarix är ett två-dosschema godkänt för individer 9-13 respektive 9-14 år godkänt sedan 2014*. Observera att intervallet mellan de två doserna måste vara minst 6 månader och båda doserna bör ges inom ett år, och att tre-dosschema även fortsättningsvis måste ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.

Effekt och säkerhet för HPV-vaccinerna

Effekt och säkerhet av vaccinerna har noggrant studerats i kliniska studier på omkring 25 000 försökspersoner innan vaccinerna godkändes. HPV-vaccinerna skyddar mot två av de vanligaste virustyperna, HPV 16 och HPV 18, som orsakar 70 % av all livmoderhalscancer.

Fortsatta gynekologiska cellprovskontroller är dock viktiga då HPV-vaccinerna inte ger ett heltäckande skydd mot alla typer av HPV-virus. Regelbundna cellprovskontroller i kombination med vaccination förstärker skyddet mot livmoderhalscancer. Gardasil skyddar också mot kondylom som drabbar ca 40 000 svenskar varje år. Det är ett plågsamt tillstånd som leder till upprepade sjukhusbesök och kontroller.

70 miljoner flickor vaccinerade – klar nytta med vaccinerna

Totalt över hela världen har drygt 165 miljoner doser* (t o m maj 2014) av Gardasil och mer än 52 miljoner doser* av Cervarix (t o m november 2014) sålts sedan vaccinerna godkändes.
Efter vaccination av ca 70 miljoner flickor över hela världen kan man konstatera att majoriteten av rapporterade misstänkta biverkningar stämmer väl överens med vad som setts i de kliniska studierna före godkännandet. Det finns därför inga skäl att ompröva slutsatsen att nyttan med vaccinet i mycket hög grad överväger riskerna. Inga stora riskökningar för något tillstånd har noterats.

Biverkningar

Bland de biverkningar som förekommer är de flesta milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna var lokala reaktioner (smärta, rodnad och svullnad) vid stickstället, feber, huvudvärk, trötthet, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i ben och armar. Exempel på sällsynta biverkningar som setts är andningssvårigheter och nässelutslag. För mer information om biverkningar av HPV-vaccin, se produktinformationen.

När en stor grupp individer vaccineras kommer alltid olika sjukdomstillstånd att identifieras efter vaccinationen, i samband med biverkningsrapporteringen, såsom olika neurologiska och autoimmuna sjukdomar, utan att de behöver ha något samband med vaccinationen. Till exempel har epidemiologiska studier visat att vaccination med HPV-vaccin inte ökar risken för den neurologiska sjukdomen MS.

* Både vaccinerna har fram till 2014 givits i tre doser per individ.

 

 
 

Information om vaccinerna

Cervarix

 Bipacksedel, SmPC (EMA)

Gardasil

 Bipacksedel, SmPC (EMA)

Välj fliken "Product Information" och sedan SV (svenska) i menyn på EMAs webbsida.

 Frågor och svar om HPV-vaccinering

 

Relaterade länkar

Information hos Folkhälsomyndigheten om HPV-infektion i Sverige och världen, om skyddseffekten och biverkningar.

 Vaccin mot Humant papillomvirus (HPV)

 

Rapportera biverkningar

Läkemedelsverket värderar löpande alla rapporter om biverkningar som inkommer. Här kan du rapportera misstänkta biverkningar:

 Rapportering för konsumenter/privatpersoner

 Rapportering för vårdpersonal

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies