Frågor och svar om HPV-vaccinering

1. Vilka HPV-vacciner är godkända?

Det finns tre olika typer av HPV-vacciner godkända i Sverige: Cervarix, Gardasil och Gardasil 9. I produktinformationen (bipacksedel och produktresumé) finns detaljerad information om vaccinerna – se länkar i högermarginalen.

2. Vad skyddar HPV-vaccin mot?

Det finns cirka 14 kända HPV-typer som kan orsaka allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer. Cervarix och Gardasil skyddar mot två av de vanligaste virustyperna, HPV typ 16 och 18, som orsakar cirka 70 % av fallen av livmoderhalscancer, och Gardasil 9 ger också skydd mot HPV typerna 31, 33, 45, 52 och 58, vilka tillsammans med HPV typ 16 och 18 orsakar cirka 90 % av fallen avlivmoderhalscancer. Vaccinerna kan dock inte bota redan uppkomna cellförändringar.
Gardasil och Gardasil 9, skyddar också mot könsvårtor (kondylom) orsakade av HPV typ 6 och 11.

3. Kan HPV-vaccin skydda mot andra sexuellt överförda sjukdomar?

Vaccinerna skyddar inte mot andra sexuellt överförda sjukdomar.

4. Hur har HPV-vaccinerna godkänts?

Precis som andra vacciner godkänns även HPV-vacciner i hela EU av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läkemedelsverket i Sverige har ansvarat för utredningsarbetet inför godkännandet av Gardasil och Gardasil 9 och Belgiens läkemedelsmyndighet för Cervarix.

5. Vilken är Läkemedelsverkets ansvar gällande HPV-vacciner och vaccination mot HPV?

Svenska Läkemedelsverket ingår i EMA och deltar vid godkännande av läkemedel genom att utreda och granska de studier som ligger till grund för företagens ansökan om godkännande för försäljning. Läkemedelsverket har granskat forskningsresultaten för HPV-vaccinerna och konstaterat att de är effektiva när det gäller att förebygga allvarliga cellförändringar (förstadier till cancer) som orsakas av de HPV-typer som ingår i vaccinerna.
Läkemedelsverket har även granskat resultaten från de kliniska prövningarna och konstaterat att nytta/risk-balansen för HPV-vaccinerna är positiv, det vill säga att nyttan med att vaccinera sig mot livmoderhalscancer är större än de biverkningar som setts.
Läkemedelsverket följer fortlöpande upp samtliga inkommande rapporter om biverkningar och andra oönskade effekter av HPV-vaccinerna.
Observera att det är andra myndigheter som ansvarar för vilka vacciner/vaccinationer som ska ingå i vaccinationsprogram (Folkhälsomyndigheten) och hur vården vid vaccinationerna ska bedrivas (Socialstyrelsen).

6. Hur har HPV-vaccinerna testats?

Vaccinerna har testats på både unga vuxna (både kvinnor och män 16–26 år) och barn (flickor och pojkar 9–15 år) före godkännandet. I de kliniska prövningarna på unga kvinnor har skyddseffekten av vaccinerna studerats, det vill säga i vilken grad vaccinerna kan skydda mot cellförändringar till följd av infektion som orsakas av de HPV-typer som ingår i vaccinerna. Studier visar att effekten är lika god i de båda åldersgrupperna hos båda könen.

7. Vilka ska vaccineras med HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet?

HPV-vaccin erbjuds till flickor i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kompletterande vaccination ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder.

8. Hur länge varar skyddet efter vaccination?

Idag finns inga säkra uppgifter om hur länge skyddseffekten av HPV-vaccination kommer att kvarstå. Man följer fortlöpande upp vaccinationseffekten och data finns för närvarande upp till tio år efter vaccinationen. Hittills har man sett ett fortsatt bra immunsvar. Vi måste dock avvakta svaren från dessa långtidsstudier för att se i vilken takt skyddseffekten avtar och för att kunna ta ställning till om en uppföljningsdos behövs för ett fortsatt skydd mot livmoderhalscancer.

9. Hur många doser av HPV-vaccinet behöver man?

• Tvådosschema gäller enbart för barn, för Gardasil i åldern 9–13 år och för Cervarix och Gardasil 9 i åldern 9–14 år.
• Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.
• Observera att den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste ges en tredje dos. Det beror på att det inte går att räkna två doser som ges med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

10. Har dosschemat alltid sett likadant ut för HPV-vaccinerna?

Gardasil och Cervarix godkändes ursprungligen för ett grundvaccinationsschema om tre doser, men efter att flera studier hade gjorts blev ett tvådosschema godkänt från och med 1 januari 2015. För Gardasil 9 har det alltid varit två-dosschema.

11. Hur rapporteras biverkningar efter vaccination in och till vem?

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera misstankar om biverkningar till Läkemedelsverket. Privatpersoner kan själva anmäla en misstänkt biverkning direkt till Läkemedelsverket. Rapporteringen kan antingen göras via en e-tjänst på vår webbplats eller via en blankett som laddas ner på webbplatsen och sedan skickas in. Se länkar i högermarginalen.
 

12. Kan man vaccinera sig mot HPV om man är gravid?

Om man är gravid ska man inte vaccinera sig eftersom inget HPV-vaccin är testat speciellt på gravida. I de kliniska prövningarna inför godkännandet vaccinerades ett antal kvinnor som senare visade sig ha varit gravida vid vaccinationstillfället, trots att de uppmanats att skydda sig mot graviditet. Vid uppföljning av dessa kvinnor sågs ingen ökad risk för missfall eller missbildning. Risken för skadlig effekt på barnet kan utifrån dessa erfarenheter bedömas som liten.

13. Varför behöver flickorna vaccineras mot HPV vid så tidig ålder?

Humant papillomvirus (HPV) smittar via sexuell kontakt och de flesta människor kommer att utsättas för det någon gång i livet. Ju tidigare man vaccineras (och helst före sexualdebuten), desto större blir sannolikt skyddet mot HPV. Tidig sexualdebut liksom ett stort antal sexualpartners är faktorer som kopplas till en förhöjd risk för cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar inte mot en pågående infektion och därför är det viktigt att vaccinera sig tidigt före sexualdebuten.

14. Hur ska man göra om en flicka inte hunnit vaccinera sig mot HPV före sexualdebuten?

Vaccination rekommenderas även i de fall då flickan redan kan ha blivit utsatt för HPV-virussmitta.

15. Kan man ge HPV-vaccin till en person med äggallergi?

Inget av HPV-vaccinerna (Gardasil/Gardasil 9/Cervarix) är framställda på ägg och innehåller därför inga spår av ägg.

 

 
 

Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV)

  • Frågor och svar om HPV-vaccinering

Produktinformation

 Cervarix - bipacksedel, produktresumé (länk till EMA)

 Gardasil - bipacksedel, produktresumé (länk till EMA)

 Gardasil 9 - bipacksedel, produktresumé (länk till EMA)

Välj länken "Product Information" och sedan SV (svenska) i menyn på EMAs webbsida.

 

Rapportera biverkningar

Läkemedelsverket värderar löpande alla rapporter om biverkningar som inkommer. Här kan du rapportera misstänkta biverkningar:

 Rapportering för konsumenter/privatpersoner

 Rapportering för vårdpersonal

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies