Nationella barnvaccinationsprogrammet

I Sverige har vi, tack vare en omfattande vaccinering under lång tid, mycket få fall av potentiellt allvarliga barnsjukdomar som till exempel polio och mässling. Men en minskning av skyddet mot barnsjukdomarna kan i förlängningen leda till att epidemier vi länge varit förskonade från återuppstår.

De sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet är även i dag allvarliga, trots tillgång till modern sjukvård. Det finns risk för ett allvarligt förlopp och/eller komplikationer. Flera av sjukdomarna är direkt livshotande, till exempel difteri, stelkramp och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Andra medför hög risk för bestående men, såsom förlamning av polio och hörselnedsättning av påssjuka.

Några är inte farliga för alla men däremot för särskilt ömtåliga grupper. Det gäller exempelvis kikhosta för spädbarn och röda hund för foster under tidig graviditet. Några kan medföra allvarliga komplikationer, till exempel bakteriella sekundärinfektioner vid mässling eller hjärninflammation orsakad av mässlingviruset.

Att bli sjuk i allvarliga barnsjukdomar kan innebära en risk för svåra komplikationer, bestående men och död. Ett exempel på detta är mässling där sjukdomen i ungefär 1 per 1000 fall kompliceras av en akut hjärninflammation och bestående skador kan uppstå.

Vacciner i det nationella barnvaccinationsprogrammet

Det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Grundföreskrifterna trädde i kraft i juni 2016 och har beteckningen HSLF-FS 2016:51. Den 1 september 2019 trädde ändringsföreskrifter med beteckningen HSLF-FS 2019:17 i kraft och de ersätter delvis grundföreskrifterna.

De blå länkarna går till färdiga sökningar på vacciner i Läkemedelsfakta.

  Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år      
Årskurs             1-2 5-6 8-9
Vaccin mot         
Rotavirus

Dos

Dos 2

Dos 3*

 

 

 

   

 

Difteri

 

Dos
1

Dos
2

Dos
3

     

Dos
4

   

Dos
5

Stelkramp  
Kikhosta  

Polio 

 

 

Hib

 

   

Pneumo
kocker

 

 Dos
1

 Dos
2

 Dos
3

         
Mässling              

Dos
1

   

Dos
2

       
Påssjuka  
Röda hund  

HPV**

             

Dos
1+2

 

*Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

**Endast flickor.

Mer om sjukdomarna

Difteri är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.

Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ofta med dödlig utgång. Sjukdomen är inte smittsam. Den kan alltså inte överföras mellan människor.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion med svåra hostattacker som kan pågå i flera månader och medföra följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara mycket påfrestande och till och med livshotande.

Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som sprids via avlopp och förorenat vatten. En gång i tiden var det många som dog eller fick förlamningar eller skador för livet på grund av polio även i Sverige. Polio finns nu kvar i endast ett fåtal länder i Afrika och Asien.

Haemophilus influenzae typ b (Hib) är en bakterie som kan orsaka allvarliga och snabbt förlöpande infektioner, framför allt hos barn under fem år. Risken för dödlig utgång vid hjärnhinneinflammation och blodförgiftning är fem till tio procent och de som överlever kan få bestående skador som dövhet eller krampanfall.

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men de orsakar också mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det finns risk för komplikationer, till exempel hörselskada eller olika former av hjärnskada. Vaccinet ger skydd mot de pneumokocktyper som är vanligast bland små barn.

Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom med hög feber, hosta och utslag. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation. Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen och dödsfall förekommer bland ovaccinerade barn.

Påssjuka är en smittsam virussjukdom som drabbar spottkörtlarna och centrala nervsystemet. En vanlig följdsjukdom är hjärnhinneinflammation, som kan orsaka bestående hörselskada eller dövhet. Pojkar som blir sjuka efter puberteten kan drabbas av testikelinflammation, som i sällsynta fall kan leda till sterilitet.

Rotavirus förekommer i hela världen och kan ge en ibland allvarlig diarrésjukdom, framför allt bland barn. Utan vaccination drabbas i stort sett alla barn av en eller flera rotavirusinfektioner före fem års ålder. Infektionen är vanligast och blir ofta svårast för barn som är mellan sex månader och två år gamla. Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Röda hund är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men om en gravid kvinna blir sjuk finns det risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel.

Humant papillomvirus (HPV) är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. HPV-infektionen är symtomfri och läker oftast ut av sig själv. HPV-infektionen kan också bli kronisk och vissa HPV-typer kan efter många år ge upphov till olika typer av cancer. HPV kan också orsaka vanliga hudvårtor samt könsvårtor som också kallas kondylom.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies