Biverkningar av vacciner

Inga medicinska behandlingar är helt fria från risker, inte heller vaccinationer. Alla vacciner kan ge biverkningar, men för det mesta är de relativt milda och försvinner fort. De vanligaste biverkningarna är ömhet, rodnad och svullnad kring injektionsstället och lätt feber eller influensaliknande reaktion under en eller två dagar.

Samtliga kända biverkningar för ett läkemedel finns beskrivna i läkemedlets produktresumé och bipacksedel. I de fall biverkningarna har upptäckts i kliniska studier kan man säga något om hur vanliga de är (till exempel 1/1000). I de fall de har inrapporterats av enskilda personer listas de enbart som inrapporterade i produktinformationen.

Allergiska/anafylaktiska reaktioner efter vaccination är ovanliga men kan inträffa direkt efter en vaccination. Sådana reaktioner är allvarliga och kan i värsta fall vara livshotande. Beredskap för att ta hand om allergiska reaktioner när man vaccinerar någon ska alltid finnas.

Alla medicinskt avvikande händelser som inträffar vid eller efter en vaccination ska rapporteras till Läkemedelsverket av sjukvårdspersonal. Även enskilda konsumenter/patienter kan rapportera biverkningar.

Alla inrapporterade misstänkta vaccinbiverkningar oavsett allvarlighetsgrad förmedlas vidare till en EU-gemensam biverkningsdatabas (EudraVigilance) dit även rapporter från läkemedelsföretag skickas. Då all information om biverkningar finns samlad i en och samma databas kan ovanliga biverkningar upptäckas.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies