Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV)

Humant papillomvirus, som förkortas HPV, är ett virus som bland annat kan orsaka en kvarstående infektion i livmoderhalsen, vilket på lång sikt kan leda till cancer. Vaccinering mot HPV kan ske med Cervarix, Gardasil och Gardasil 9.

Socialstyrelsen beslutade hösten 2010 att alla flickor födda 1999 eller senare ska erbjudas HPV-vaccination när de är 10–12 år gamla. På den svenska marknaden finns tre olika typer av HPV-vacciner godkända; Cervarix, Gardasil och Gardasil 9. Samtliga vacciner är godkända för användning i hela Europa men också i många andra delar av världen. I många europeiska länder ingår HPV-vaccination numera i de allmänna vaccinationsprogrammen, till exempel i Danmark, Norge och Storbritannien.

Vad kan humant papillomvirus (HPV) ge upphov till?

HPV är ett vanligt förekommande virus, som kan infektera både hud och slemhinnor. HPV-infektioner smittar främst genom sexuell kontakt. De allra flesta infektioner med HPV läker snabbt och obemärkt. Det finns över 100 olika typer av HPV, varav ett 40-tal kan infektera könsorganen och ge olika besvär, till exempel vårtor (kondylom) på könsorganen. Kondylom kan drabba både kvinnor och män. Ett antal andra HPV-typer kan orsaka allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen som i vissa fall utvecklas till livmoderhalscancer. I Sverige behandlas omkring 8 000 kvinnor årligen mot cellförändringar, 500 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör i sjukdomen. HPV kan också orsaka en del andra cancerformer, men dessa är ovanligare.

Skyddseffekt av HPV-vaccinerna

Effekt och säkerhet av vaccinerna har noggrant studerats i kliniska studier på omkring 25 000 försökspersoner för varje vaccin innan de godkändes. Cervarix och Gardasil skyddar mot två av de vanligaste virustyperna, HPV 16 och HPV 18, som orsakar 70 % av all livmoderhalscancer, medan Gardasil 9 även skyddar mot HPV 31, 33, 45, 52, 58.

Skyddseffekten av HPV-vaccinerna mot allvarliga cellförändringar orsakade av HPV 16 eller 18 är över 90 % för samtliga vacciner.

Eftersom HPV-vaccinerna inte ger ett heltäckande skydd mot alla typer av HPV-virus och är det viktigt med fortsatta gynekologiska cellprovskontroller. Regelbundna cellprovskontroller i kombination med vaccination förstärker skyddet mot livmoderhalscancer. Gardasil och Gardasil 9 skyddar också mot kondylom som drabbar cirka 40 000 svenskar varje år. Det är ett plågsamt tillstånd som leder till upprepade sjukhusbesök och kontroller.

Efter vaccination av cirka 100 miljoner flickor över hela världen kan man konstatera att majoriteten av rapporterade misstänkta biverkningar stämmer väl överens med vad som setts i de kliniska studierna före godkännandet. Det finns därför inga skäl att tvivla på slutsatsen att nyttan med vaccinet i mycket hög grad överväger riskerna. Inga stora riskökningar för något tillstånd har noterats.

Biverkningar

Bland de biverkningar som förekommer är de flesta milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna var lokala reaktioner (smärta, rodnad och svullnad) vid stickstället, feber, huvudvärk, trötthet, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i ben och armar. Exempel på sällsynta biverkningar som setts är andningssvårigheter och nässelutslag. För mer information om biverkningar av HPV-vaccin, se produktinformationen.

När en stor grupp individer vaccineras kommer alltid olika sjukdomstillstånd att identifieras efter vaccinationen, i samband med biverkningsrapporteringen, såsom olika neurologiska och autoimmuna sjukdomar, utan att de behöver ha något samband med vaccinationen. Till exempel har epidemiologiska studier visat att vaccination med HPV-vaccin inte ökar risken för den neurologiska sjukdomen MS.

Under 2015 utreddes samband mellan HPV-vaccinering och tillstånden Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) samt Postural orthostatic tachychardia syndrome (POTS) av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Utredningen visade inget stöd för att det finns något samband. Se länk till publicerad nyhet i högermarginalen.

 

 
 

Produktinformation om vaccinerna

 Cervarix - bipacksedel, produktresumé (länk till EMA)

 Gardasil - bipacksedel, produktresumé (länk till EMA)

 Gardasil 9 - bipacksedel, produktresumé (länk till EMA)

Välj länken "Product Information" och sedan SV (svenska) i menyn på EMA:s webbsida.

OBS! Utbudet av vacciner kan variera mellan olika regioner och vårdgivare.

 

 

Relaterade länkar

Information hos Folkhälsomyndigheten om HPV-infektion i Sverige och världen, om skyddseffekten och biverkningar.

 Vaccin mot Humant papillomvirus (HPV)

 EMA bekräftar-vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS (nyhet publicerad på Läkemedelsverkets webbplats 2015-11-20)

 

 

Rapportera biverkningar

Läkemedelsverket värderar löpande alla rapporter om biverkningar som inkommer. Här kan du rapportera misstänkta biverkningar:

 Rapportering för konsumenter/privatpersoner

 Rapportering för vårdpersonal

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies