Biverkningar och interaktioner

Läkemedel har inte bara nyttiga effekter på kroppen. De kan även ge upphov till oönskade effekter, så kallade biverkningar. En del mediciner kan dessutom påverka varandras effekt om de tas samtidigt. Denna påverkan kallas för interaktion.

Alla läkemedel kan ge biverkningar, även läkemedel baserade på råvaror från naturen. Hur ofta biverkningarna uppstår och i vilken grad de är besvärande för den enskilde individen varierar däremot stort mellan olika läkemedel, och mellan olika personer, beroende på individuella förutsättningar.

Här kan du se våra animerade kortfilmer om vikten av att rapportera biverkningar.

 Läkemedel kan ge biverkningar (YouTube)

 Om du misstänker att du fått biverkningar (YouTube)

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. En biverkan behöver inte vara utredd eller bekräftad för att rapporteras, utan endast misstanke om biverkning räcker som grund för rapportering. Du kan även rapportera biverkningar i samband med felanvändning, förgiftningar, överdoseringar, missbruk eller biverkning som uppstår om man använt ett läkemedel utanför godkänd indikation.

Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga eller okända misstänkta biverkningar, och även biverkningar för de läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning (se informationsfilm till höger).

Använd gärna e-tjänsten för att rapportera direkt till Läkemedelsverket.

Sjukvården har skyldighet att rapportera alla biverkningar som uppkommer vid behandling, oavsett om du som patient/konsument också gör det.

För läkemedelsbiverkningar på djur används word-blanketten i högerspalten.

Fråga din läkare om läkemedelsbehandlingen

Din läkare, som känner till din sjukhistoria, kan bäst förklara varför du har blivit ordinerad medicinen och vilken dosering som är lämplig för dig samt vilka biverkningar som du kan förvänta.

Därför bör du i första hand vända dig till din behandlande läkare om du upplever besvärande effekter av din läkemedelsbehandling.

Vanliga biverkningar för läkemedlet, samt särskilda biverkningar som det är viktigt att vara vaksam på, finns angivna i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.

Växelverkan mellan läkemedel – interaktioner

Läkemedel kan påverka varandras effekt (interagera) på flera olika sätt: de kan förändra upptaget av läkemedel från tarmen till blodet, nedbrytningen i levern, utsöndringen i njurarna samt bindningen till receptorer (bindningsställen i kroppen, där en del läkemedel utövar sin effekt).

Det är därför viktigt att du alltid berättar för läkaren om du använder andra läkemedel. Även apotekspersonal kan ge råd och vägledning när det gäller läkemedelsinteraktioner.

Det är inte bara receptbelagda läkemedel som kan ge upphov till interaktioner – problemet gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Det finns också ett antal läkemedel som växelverkar med vissa födoämnen, till exempel grapefruktjuice och kalkhaltiga livsmedel som mjölkprodukter.

Viktiga interaktioner finns angivna i läkemedlets bipacksedel.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies