Vad händer med min rapport?

De personuppgifter som du lämnar behandlas av Läkemedelsverket för statistik och forskning samt för att vetenskapligt utvärdera uppgifter om biverkningar av läkemedel. De efterföljande analyserna görs alltid på avidentifierat material – det går därför inte att spåra din rapport och dina personuppgifter i vare sig analyserna eller sammanställningarna.

När Läkemedelsverket tar emot din rapport samlas informationen i ett register som endast ett fåtal personer på myndigheten har tillgång till. De uppgifter du lämnar om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden omfattas av sekretess enligt 25 kap.1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Läkemedelsverket använder rapporterna för statistik, forskning samt för att vetenskapligt utvärdera uppgifter om biverkningar av läkemedel. Uppgifterna sparas utan tidsbegränsning. Biverkningsrapporter  vidarebefordras även till Eudravigilance, ett EU-gemensamt biverkningsregister. På så sätt kan ovanliga biverkningar upptäckas snabbare.

När det gäller de efterföljande analyserna så gör Läkemedelsverket dessa på avidentifierat material. Det innebär att det inte går att spåra din rapport och dina personuppgifter i vare sig analyserna eller sammanställningarna. Syftet med analyserna är att identifiera mönster och tendenser bland biverkningsrapporterna. På detta sätt växer ny kunskap om läkemedlens biverkningar fram, som bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.

Du kan få information om vilka personuppgifter om dig som Läkemedelsverket behandlar genom att skriftligt lämna in en undertecknad begäran till Läkemedelsverket. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Läkemedelsverket behandlar om dig, allt enligt personuppgiftslagen.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies