Vanliga frågor och svar om biverkningar

Nedan presenteras svar på vanliga frågor som rör biverkningar och rapportering av biverkningar.

Vad är en biverkning?

En biverkning är en oönskad effekt av ett läkemedel. Alla läkemedel kan ge biverkningar.

Hur ofta biverkningarna uppstår och i vilken grad de är besvärande varierar däremot stort mellan olika läkemedel, och mellan olika personer, beroende på individuella förutsättningar. I bipacksedeln (det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen) beskrivs läkemedlets biverkningar både efter hur kroppen påverkas och hur vanligt förekommande de är.

En "vanlig" biverkning är till exempel en biverkning som uppstår hos fler än 1 av 100 som använder läkemedlet. I söktjänsten Läkemedelsfakta (i övre högra hörnet) hittar du alla godkända läkemedel och aktuella bipacksedlar.

Varför behövs biverkningsrapporter?

Vid godkännandet av nya läkemedel är de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga och sällsynta biverkningar är oftast mer begränsad. Efter godkännandet kommer läkemedlet att används av patienter i större skala och under andra förutsättningar än i de kliniska prövningarna det vill säga med olika samtidiga sjukdomar och vid användning av flera läkemedel samtidigt.
En bra biverkningsrapportering är därför viktig för den kontinuerliga övervakningen av ett läkemedels riskprofil. Genom rapporteringen kan ny kunskap om läkemedlet komma fram som förmedlas till sjukvård och konsumenter t.ex. genom ändringar i produktinformationen.

Hur vet jag att det är läkemedlet som orsakat biverkningen?

När du rapporterar in en biverkning till Läkemedelsverket behöver du inte vara säker på att det är läkemedlet som har orsakat de rapporterade besvären. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken.

Besvären kan naturligtvis vara orsakade av läkemedlet men de kan även vara orsakade av andra faktorer, som till exempel andra läkemedel som du använder eller av din sjukdom.

Den enskilda biverkningsrapporten är en pusselbit i ett mönster där Läkemedelsverket kan dra slutsatser om ett eventuellt samband med läkemedlet först när vi har analyserat andra liknande rapporter, till exempel från andra länder och från resultat i vetenskapliga undersökningar.

Vem kan jag fråga om mina biverkningar?

Om du upplever besvärande biverkningar av din läkemedelsbehandling bör du i första hand vända dig till din läkare. 

Din läkare, som känner till din sjukhistoria och vilken behandling som är insatt, kan bäst motivera varför medicinen ordinerats och vilken dosering som ansetts lämplig samt bedöma om biverkningarna som du upplever ger anledning att ändra medicineringen.

Vanliga biverkningar, samt särskilda biverkningar som det är viktigt att vara vaksam på, finns angivna i läkemedlets bipacksedel. Läkemedelsverket kan ge allmän information om läkemedel, men har inte möjlighet att ge individuell rådgivning om en enskild läkemedelsbehandling. 

Hur kan Läkemedelsverket godkänna läkemedel som ger biverkningar?

Läkemedel är en av de viktigaste verktygen för förebyggande eller behandling av sjukdomar. Vid godkännandet av nya läkemedel gör Läkemedelsverket en bedömning av läkemedlets nytta och risker, där de medicinska fördelarna vägs mot riskerna med behandlingen. För att ett läkemedel ska kunna godkännas måste nyttan överväga riskerna.

Om biverkningsrapporter och andra utvärderingar senare visar att risken är större än nyttan, kan informationen i bipacksedeln justeras och godkänt användningsområdet ändras. Om riskerna är betydande kan läkemedlet dras in helt, vilket innebär att det inte får säljas.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies