Vanliga frågor och svar om biverkningar och interaktioner

Nedan presenteras svar på vanliga frågor som rör biverkningar och rapportering av biverkningar.

Vad är en biverkning?

En biverkning är en oönskad effekt av ett läkemedel. Alla läkemedel kan ge biverkningar.

Hur ofta biverkningarna uppstår och i vilken grad de är besvärande varierar däremot stort mellan olika läkemedel, och mellan olika personer, beroende på individuella förutsättningar. I bipacksedeln (det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen) beskrivs läkemedlets biverkningar både efter hur kroppen påverkas och hur vanligt förekommande de är.

En "vanlig" biverkning är till exempel en biverkning som uppstår hos fler än 1 av 100 som använder läkemedlet. I söktjänsten Läkemedelsfakta (i övre högra hörnet) hittar du alla godkända läkemedel och aktuella bipacksedlar.

Varför behövs biverkningsrapporter?

När nya läkemedel blir godkända är bara de vanligaste biverkningarna kända från de kliniska prövningar som läkemedelsföretagen gjort. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar och biverkningar hos en bredare användargrupp är ofta mycket begränsad. En bra biverkningsrapportering är därför viktig för att klargöra riskprofilen hos nya läkemedel när de börjar användas av patienter i stor skala.

Biverkningsrapporterna analyseras av experter på Läkemedelsverket som bedömer om det kan finnas samband mellan läkemedlet och de rapporterade besvären. I bedömningen tar experterna hänsyn till bland annat sjukdomar, om andra läkemedel använts samtidigt samt tidsförloppen för läkemedelsintaget och besvären.

En viktig faktor är också om den misstänkta biverkningen rapporterats av andra. Ny kunskap som kommer fram på detta sätt förmedlas åter till konsumenter och sjukvården via till exempel riktad information och ändringar i FASS-texter och bipacksedlar.

Hur vet jag att det är läkemedlet som orsakat biverkningen?

När du rapporterar in en biverkning till Läkemedelsverket behöver du inte vara säker på att det är läkemedlet som har orsakat de rapporterade besvären. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken.

Besvären kan naturligtvis vara orsakade av läkemedlet men de kan även vara orsakade av andra faktorer, som till exempel andra läkemedel som du använder eller av din sjukdom.

Den enskilda biverkningsrapporten är en pusselbit i ett mönster där Läkemedelsverket kan dra slutsatser om ett eventuellt samband med läkemedlet först när vi har analyserat andra liknande rapporter, till exempel från andra länder och från resultat i vetenskapliga undersökningar.

Vem kan jag fråga om mina biverkningar?

Om du upplever besvärande biverkningar av din läkemedelsbehandling bör du i första hand vända dig till din läkare. 

Din läkare, som känner till din sjukhistoria och vilken behandling som är insatt, kan bäst motivera varför medicinen ordinerats och vilken dosering som ansetts lämplig samt bedöma om biverkningarna som du upplever ger anledning att ändra medicineringen.

Vanliga biverkningar, samt särskilda biverkningar som det är viktigt att vara vaksam på, finns angivna i läkemedlets bipacksedel. Läkemedelsverket kan ge allmän information om läkemedel, men har inte möjlighet att ge individuell rådgivning om en enskild läkemedelsbehandling. 

Hur kan Läkemedelsverket godkänna läkemedel som ger biverkningar?

Läkemedel är en av de viktigaste verktygen för förebyggande eller behandling av sjukdomar. Vid godkännandet av nya läkemedel gör Läkemedelsverket en bedömning av läkemedlets nytta och risker, där de medicinska fördelarna vägs mot riskerna med behandlingen. För att ett läkemedel ska kunna godkännas måste nyttan överväga riskerna.

Om biverkningsrapporter och andra utvärderingar senare visar att risken är större än nyttan, kan informationen i bipacksedeln justeras och godkänt användningsområdet ändras. Om riskerna är betydande kan läkemedlet dras in helt, vilket innebär att det inte får säljas.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies