Behandlingsrekommendationer

I Läkemedelsverkets uppdrag ingår att ge producentobunden information om läkemedel och att arbeta för bättre användning av läkemedel. En del i detta är våra rekommendationer om läkemedelsbehandling av olika sjukdomar som vi tar fram tillsammans med specialister från sjukvården.

Syftet med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är tänkta att fungera som kunskapsstöd om läkemedelsbehandling för läkare och annan sjukvårdspersonal. Rekommendationerna kan till exempel svara på följande frågor:

  • Vilka patientgrupper ska behandlas och vilka ska inte behandlas?
  • När ska man påbörja läkemedelsbehandling och när ska man avsluta den?
  • Vilket/vilka läkemedel ska väljas i första hand och i vilken dos?
  • Kan andra, samtidiga sjukdomar påverka valet av behandling eller läkemedel?
  • Vad behöver man tänka på om barn, gravida eller äldre ska behandlas?
  • Hur följer man upp att behandlingen har den önskade effekten?

Läkemedelsverkets uppdrag är att ge producentobunden information om läkemedel och därför fokuserar våra rekommendationer på läkemedelsbehandling. Ibland beskriver vi även vilken roll läkemedel har i förhållande till andra behandlingsmetoder (till exempel sjukgymnastik, kognitiv beteendeterapi eller kirurgi), eftersom vissa sjukdomar i första hand ska behandlas utan läkemedel eller med en kombination av läkemedel och annan behandling.

Läkarens ordination ska följas

När en läkare väljer läkemedel till en patient anpassar hen behandlingen till just den personens behov. Därför kan den behandling som läkaren ordinerar skilja sig från våra rekommendationer eftersom de inte är individanpassade. Det är därför mycket viktigt att patienten tar sina läkemedel enligt läkarens ordination och inte på egen hand ändrar behandlingen, även om det som står på receptet inte stämmer överens med våra rekommendationer.

Så tas behandlingsrekommendationerna fram

Läkemedelsverket ordnar varje år ett antal expertmöten för att ta fram rekommendationer om hur läkemedel bör användas för att behandla olika sjukdomar. Till varje expertmöte bjuds specialister i det aktuella ämnet in för att bidra med sin specialistkunskap. Genom diskussion kommer gruppen fram till en gemensam text som alla deltagare står bakom och som bygger på både vetenskap och deltagarnas praktiska erfarenhet från sjukvården. Läkemedelsverkets egna experter kvalitetsgranskar behandlingsrekommendationen innan den publiceras.

Läkemedelsverket samarbetar ofta med andra myndigheter som också har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag, till exempel Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer tar inte hänsyn till frågor som rör till exempel kostnader eftersom det inte ingår i vårt uppdrag.

Så väljer vi ämne för behandlingsrekommendationerna

I grunden är det sjukvårdens behov av information som styr vilka ämnen vi tar upp i våra behandlingsrekommendationer. Därför handlar rekommendationerna ofta om sjukdomar där det har skett stor utveckling gällande läkemedelsbehandling, till exempel när helt nya läkemedelsgrupper blir godkända eller när ny och viktig kunskap leder till ändrad användning av gamla läkemedel.

Prioriteringen av vilka behandlingsrekommendationer som ska tas fram görs tillsammans med andra myndigheter, till exempel Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket får också i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer inom områden där det finns stort behov av kunskap om läkemedelsbehandling. Några exempel är behandling med läkemedel till barn och hur antibiotika bäst ska användas för att undvika att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika (resistensutveckling).

Hitta information om läkemedel

Information till användare av läkemedel finns i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen. Du kan också hitta bipacksedeln genom att använda sökfunktionen "Läkemedelsfakta" på vår webbplats, lv.se/LMF eller via fass.se.

En sak som kan vara bra att känna till är att vi normalt inte nämner produktnamn i våra behandlingsrekommendationer eftersom vår information är producentobunden. Istället skriver vi namnet på de aktiva substanserna, alltså de ämnen som har effekt på sjukdomen. Du kan använda både Läkemedelsfakta och fass.se om du vill ta reda på vad läkemedlen som innehåller ett visst verksamt ämne heter. Samma verksamma ämne kan ofta finnas i läkemedel från flera olika tillverkare och därmed ha flera olika produktnamn.

För information om vad läkemedel kostar eller om de finns i lager hänvisar vi till apoteken eller till fass.se.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies