Förklaring till medicinska och farmaceutiska begrepp

Här hittar du förklaring till många av de termer som används inom sjukvården med inriktning på läkemedel och mediciner.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V 


A

Absorption

Upptag av ett läkemedel i kroppen, exempelvis via mag-tarmkanalen eller genom huden.

Ackumulering

Ansamling av läkemedel i kroppen, som uppstår genom att läkemedel tillförs i större mängd eller snabbare än vad som hinner brytas ned eller utsöndras.

Adjuvans

Medel som förstärker effekten av ett annat läkemedel.

Administrering

Tillförsel av läkemedel till kroppen.

Administreringsväg

Det sätt ett läkemedel tillförs kroppen, till exempel via munnen(oralt) eller via ändtarmen(rektalt).

Adrenergika

Medel som har liknande verkan som de kroppsegna signalsubstanserna adrenalin och noradrenalin.

Adstringent

Uttorkande och sammandragande.

Agonist

Läkemedel med stimulerande effekt på en receptor.

Aktiv substans

Det innehållsämne i ett läkemedel som ger en medicinsk effekt. Kallas även för verksamt ämne. Övriga innehållsämnen i läkemedlet kallas hjälpämnen.

Allergen

Allergiframkallande ämne.

Anafylaxi

Allvarlig snabb överkänslighetsreaktion, som kan medföra bland annat andningssvårigheter och blodtrycksfall.

Analgetika

Smärtstillande läkemedel.

Anestetika

Bedövningsmedel.

Antacida

Läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar. Verkar genom att neutralisera magsyran.

Antagonist

Läkemedel med hämmande eller blockerande effekt på en receptor.

Antihypertensiva läkemedel

Läkemedel mot högt blodtryck.

Antibiotika

Läkemedel som dödar bakterier eller hämmar deras tillväxt.

Antidepressiva läkemedel

Läkemedel för behandling av depression.

Antidot

Motgift, används vid förgiftningar.

Antiemetika

Läkemedel mot illamående och kräkningar.

Antiepileptika

Läkemedel mot epilepsi.

Antihistamin

Läkemedel som blockerar effekterna av det retande ämnet histamin, som frisätts i kroppen vid allergiska tillstånd.

Antikoagulantia

Läkemedel som minskar blodets levringsförmåga, och som ofta ges för att behandla eller förebygga blodproppar.

Antikolinergika

Läkemedel som motverkar effekten av det kroppsegna ämnet acetylkolin. Exempel på effekter av antikolinergika är ökad puls, vidgade pupiller, mindre salivproduktion och mindre aktivitet i tarmarna. Antikolinergika kan användas mot sjukdomar som till exempel astma och Parkinsons sjukdom.

Antikonceptionsmedel

Preventivmedel, förhindrar graviditet.

Antimykotika

Läkemedel som hämmar tillväxt av svamp.

Antipyretika

Febernedsättande läkemedel.

Antiseptika

Medel som dödar bakterier, och ibland även andra mikroorganismer. Används ofta för rengöring av huden.

Antispasmodiskt läkemedel

Läkemedel som hämmar kramper i tarmarnas muskulatur.

Antitussiva läkemedel

Hostdämpande läkemedel.

Antivirala medel

Virushämmande medel.

ASA

Förkortning av acetylsalicylsyra (på engelska Acetyl Salicylic Acid).

Aseptisk

Fri från bakterier.

Ataraktika

Lugnande medel mot ångest.

B

Baktericid

Bakteriedödande, jämför bakteriostatisk.

Bakteriell

Förorsakad av bakterier.

Bakteriostatisk

Hämmar tillväxten hos bakterier, jämför baktericid.

Beredningsform

Den form ett läkemedel har, till exempel tablett, stolpiller, injektionsvätska eller salva. Kallas även läkemedelsform.

Biotillgänglighet

Uttryck som beskriver hur stor andel av ett verksamt ämne som når blodbanan efter att ha passerat bland annat tarm och lever.

Bipacksedel

Informationsblad som medföljer läkemedelsförpackningen. Innehåller bland annat uppgifter om dosering, biverkningar, interaktioner samt instruktioner för hur läkemedlet ska användas i samband med amning, graviditet och bilkörning.

Biverkning

Oönskad eller oavsedd effekt av ett läkemedel vid användning av normala doser.

Bronkdilaterare/Bronkvidgare

Luftrörsvidgande läkemedel.

Buckaltablett

Tablett som får smälta innanför kinden.

Bulkmedel

Medel mot förstoppning som ökar mängden vätska i tarmen vilket gör att tarminnehållet blir mjukare och ökar i volym.

C

Cytotoxiska läkemedel/Cytostatika

Cellgift. Läkemedel som används mot bland annat tumörsjukdomar.

D

Depåkapsel/Depåtablett

Kapsel/tablett med läkemedel som frisätts långsamt i mag-tarmkanalen och ger en långvarig effekt.

Depåplåster

Plåster med läkemedel som långsamt transporteras in i huden och ger en långvarig effekt.

Depåinjektion

Injektionsläkemedel där läkemedlet stannar kvar längre tid vid injektionsstället och fristätts långsamt tillblodet och som på så vis ger en långvarig effekt.

Diagnostika

Medel som används för att undersöka eller påvisa sjukdom, till exempel kontrastmedel som används vid räntgenundersökning.

Diuretika

Vätskedrivande läkemedel.

E

Elimination

Kroppens nedbrytning och utsöndring av ett läkemedel.

Emetika

Medel som framkallar kräkning. Används exempelvis vid förgiftningar. Jämför: antiemetika.

Emulsion

En blandning av två vätskor som normalt sett inte löser sig i varandra. Genom att tillsätta ett emulgeringsmedel kan en vätska(exempelvis olja) fördelas som små droppar i den andra vätskan(exempelvis vatten) Så att det blir en enhetlig(homogen) blandning. Krämer och lotioner är exempel på emulsioner .

Enterokapsel/enterotablett

Kapsel eller tablett som är försedd med ett hölje som står emot den sura magsaften och löses upp först i tarmkanalen.

Expektorantia

Medel som underlättar upphostning av segt slem.

Extemporeläkemedel

Läkemedel som tillverkas för en specifik patients eller vårdenhets behov.

Extrakt

Läkemedel som framställs från en växtdel eller annan naturlig råvara med hjälp av lösningsmedel, till exempel vatten, slkohol eller eter.

F

Farmaceut

Person med utbildning för utveckling, tillverkning, beredning, hantering, användning samt distribution och försäljning av läkemedel. Används i Sverige ofta som samlingsnamn för personer med apotekar-, farmacie magister-, farmacie kandidat- eller receptarieexamen.

Farmakodynamik

Uttryck för vilka effekter ett läkemedel har på kroppen. Vidgning av luftrören och smärtlindring är exempel på farmakodynamiska effekter.

Farmakokinetik

Uttryck för hur ett läkemedel omsätts i kroppen. Hur det tas upp, bryts ned och utsöndras.

Farmakologi

Läkemedelslära.

Farmakopé

Innehåller kvalitetskrav och analysmetoder relaterade till kvalitetskraven för substanser som ska användas i läkemedel, för läkemedelsformer och färdiga läkemedel.

Fotosensibilitet

Känslighet mot solljus, som ofta visar sig som ökad solbränna. Kan bero på behandling med vissa läkemedel.

Förskrivare

Den som ordinerar läkemedel på recept. Kan vara läkare, veterinär, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska eller tandhygienist.

G

Generiskt namn

Officiellt namn på en läkemedelssubstans.

Generika

Kopior av originalläkemedel med likvärdig effekt som originalpreparatet. Generika får tillverkas efter det att patentskyddet för originalläkemedel har upphört.

Granulat

Finkornig läkemedelsform.

H

Halveringstid

Den tid det tar för halten av ett läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga. Mäts ofta i blod eller plasma.

 

Hjälpämne

Ett innehållsämne som finns i läkemedel av praktiska skäl och inte har någon egen medicinsk effekt.

Homeopatika

Homeopatiska läkemedel behöver inte ha bevisad effekt. Däremot ska de vara säkra, det vill säga inte skadliga. Homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade hos Läkemedelsverket, annars är de olagliga. För mer information om homeopatika, se: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vad-ar-ett-lakemedel/Homeopatika/

 

I

Idiopatisk

Utan känd orsak.

Immunisering

Att bilda skydd (immunitet) mot infektionssjukdom. Antingen sker detta via aktiv immunisering då kroppens eget immunförsvar skapar skydd genom bildning av antikroppar mot främmande ämne (vanligen virus eller bakterier), eller via passiv immunisering då redan färdiga antikroppar tillförs kroppen. Se även vaccin.

Immunsuppressiva läkemedel

Läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar, exempelvis efter en transplantation, för att förhindra att det nya (främmande) organet stöts bort av kroppen.

Indikation

Det användningsområde ett läkemedel är godkänt för.

Inhalationspulver

Läkemedel i pulverform som inandas, vanligtvis för lokal behandling i lungorna.

Inhalationsspray

Läkemedel som inandas med hjälp av ett drivmedel, vanligtvis för lokal behandling i lungorna. Går att koppla till en nebulisator för extra hjälp med tillförsel av läkemedlet.

Inhalator

En apparat som används som hjälpmedel för inandning av läkemedel, exempelvis mot astma.

Injektion

Tillförsel av läkemedel via nål genom huden. Läkemedel kan bland annat injiceras i blodbanan, musklerna eller underhudsfettet, beroende på läkemedlets egenskaper och åkomman som skall behandlas.

Injektionsvätska

Läkemedel i flytande form som injiceras, se även injektion.

Infusionsvätska

Läkemedel i flytande form som tillförs patientens blodbana i långsam takt, se även intravenös infusion.

Interaktion

Uttryck för att ett läkemedel påverkar ett annat.

Intraartikulär injektion

Injektion i en led. Görs exempelvis för att dämpa inflammationen vid ledgångsreumatism.

Intramuskulär injektion

Injektion i en muskel.

Intrauterina medel

Läkemedel som placeras inuti livmodern.

Intravenös infusion

Långsam införsel av läkemedel i en ven (blodkärl). Infusioner omfattar större vätskemängder än injektioner.

Intravenös injektion

Injektion av läkemedel direkt i en ven (blodkärl).

K

Kemoterapi

Behandling av infektion eller tumörsjukdom med kemiskt framställda läkemedel.

Klinisk prövning

Studie på patienter eller friska personer för att utreda om ett nytt läkemedel fungerar, eller om ett redan godkäntläkemedel kan få utökat användningsområde.
För mer information om kliniska prövningar, se länk i högerspalten.

Klysma

Flytande läkemedelsform som appliceras i ändtarmen (rektalt).

Kontrastmedel

Medel som till exempel sväljs eller injiceras och som sedan syns på en röntgenbild. Används för att ställa diagnos eller utesluta sjukdomstillstånd.

Kolinergika

Läkemedel som har liknande effekter som det kroppsegna ämnet acetylkolin. Exempel på effekter av kolinergika är sammandragna pupiller, ökat tårflöde och ökad salivproduktion. Jämför: antikolinergika.

Kontraindikation

Omständighet som gör att ett läkemedel inte skall användas, exempelvis graviditet eller överkänslighet mot läkemedlet.

L

Laxermedel

Medel mot förstoppning. Påskyndar passagen i mag-tarmkanalen.

Licens

Ett försäljningstillstånd från Läkemedelsverket som krävs för att ett apotek kan få sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

M

Metabolism

Ämnesomsättning. I läkemedelssammanhang menas vanligtvis kroppens omvandling och nedbrytning av ett läkemedel.

Miotika

Läkemedel som drar samman ögats pupill.

Mixtur

Flytande beredningsform som sväljs ner. Kallas också oral lösning.

Mukolytika

Slemlösande läkemedel.

Mydriatika

Läkemedel som vidgar ögats pupill.

N

Naturläkemedel

Läkemedel som inte innehåller växtmaterial men har ett naturligt ursprung, till exempel djurdelar, bakteriekulturer, mineraler eller salter. För naturläkemedel ska det finnas vissa vetenskapliga studier, men att de är säkra och effektiva visas främst genom lång erfarenhet av användning, antingen i Sverige eller i länder där läkemedelsanvändningen liknar Sveriges.

Naturmedel

Äldre form av naturläkemedel. Tillverkarna av de naturmedel som fanns på marknaden 1993 fick i vissa fall fortsätta att sälja produkterna som naturmedel, men idag finns det inga naturmedel kvar på marknaden.

Nebulisator

Apparat som används som hjälpmedel för att underlätta inandning av läkemedel. Används till barn och personer som behöver extra hjälp med inandningen till exempel vid astma.

Neuroleptika

Läkemedel som används vid behandling av schizofreni och psykoser, men även vid andra typer av orostillstånd.

NSAID

Samlingsnamn för viss typ av antiinflammatoriska läkemedel (förkortning av engelska Non Steroidal Antiinflammatory Drugs)

O

Opioider

Medel som har morfinliknande effekt på kroppen.

Oral administrering

Att ge läkemedel via munnen (oralt).

P

Parallellimport

Parallellimport innebär att ett företag som är specialiserat på läkemedelshandel importerar läkemedel som motsvarar det godkända läkemedlet i Sverige från andra europeiska länder där priset för läkemedlet är lägre än i Sverige. Prisskillnaden gör att de importerade läkemedlen sedan kan säljas med vinst på den svenska marknaden och till ett något lägre pris för kunden.

Parenteral administrering

Tillförsel av läkemedelel på ett annat sätt än via mag-tarmkanalen, till exempel via injektion.

Placebo

En beredningsform, till exempel en tablett, som är verkningslös. Kallas även sockerpiller. Används ofta i kliniska prövningar för att jämföra mot aktivt läkemedel.

Premedicinering

Läkemedelsbehandling för att dämpa oro eller smärta inför operation eller medicinsk undersökning.

Produktresumé

Sammanfattning av ett läkemedels egenskaper och användning. Produktresumén måste godkännas av Läkemedelsverket.

Profylax

Läkemedel med förebyggande effekt mot sjukdom.

Provförpackning

Se startförpackning.

Pyrogen

Ämne som i kroppen framkallar feber.

R

Receptor

Mottagarmolekyl på cellyta eller inuti cell som fångar upp och överför signaler från läkemedel eller kroppsegna ämnen.

Resistens

Förmåga att motstå läkemedelsbehandling, exempelvis bakteriers möjlighet att överleva trots antibiotikabehandling.

Reversibel

Inte bestående. Biverkningar är i regel reversibla vilket betyder att de försvinner när man slutar med läkemedlet.

S

Schengenintyg

Intyg som behövs vid resa för den som behöver ha med sig sina narkotikaklassade läkemedel och ska besöka ett land som berörs av Schengenavtalet. Intyget utfärdas av apoteken.

Spasmolytika

Kramplösande läkemedel

Startförpackning

Liten läkemedelsförpackning som apoteket kan lämna ut första gången man ska prova en ny behandling. Kallades tidigare provförpackning.

Stolpiller

Se suppositorium.

Subkutan injektion

Injektion av läkemedel i underhudsfettet.

Sublingual resoriblett

Tablett som ska placeras under tungan där den smälter och läkemedlet tas upp i kroppen via munslemhinnan.

Suppositorium

Stavformad läkemedelsform som förs in i ändtarmen. Även kallat stolpiller.

Systemisk effekt

Läkemedlet kommer in i blodomloppet och ger effekt på andra ställen i kroppen än där det applicerades. Tabletter har oftast systemisk effekt. Motsatsen till systemisk är lokal eller topikal effekt.

Särläkemedel

Läkemedel som används för att behandla mycket ovanliga sjukdomar och som har så liten produktion att det inte skulle vara lönsamt att tillverka dem om läkemedelsföretaget skulle behöva följa samma regler som för vanliga läkemedel. Därför får läkemedelsföretag som tillhandahåller särläkemedel vissa ekonomiska lättnader, till exempel lägre avgifter till myndigheterna samt 10 års ensamrätt på marknaden för det godkända användningsområdet.

T

Topikal administrering

Applicering av läkemedel direkt på den plats där de skall verka. Används till exempel när läkemedel används på huden, i ögonen eller i öronen.

Traditionellt växtbaserat läkemedel

Läkemedel som har sitt ursprung i växtriket och som används för egenvård. Traditionellt växtbaserade läkemedel genomgår en förenklad registrering i stället för ett vanligt godkännande. De behöver inte ha bevisad effekt utan ska i stället ha haft en traditionell användning. Traditionell användning innebär en medicinsk användning att under en period av minst 30 år, varav minst 15 år inom EU.

Tremor

Skakningar eller darrhänthet. Kan vara en biverkan av vissa läkemedel.

U

Urtikaria

En typ av överkänslighetsreaktion på huden. Kallas också nässelutslag.

Utbytbara läkemedel

Läkemedel som Läkemedelsverket bedömt som likvärdiga när det gäller effekt, säkerhet och kvalitet. För mer information om utbytbara läkemedel, se länk: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Utbytbara-lakemedel-/ 

V

Vaccin

Avdödade eller försvagade bakterier eller virus, eller delar av bakterier eller virus, som används för att via kroppens eget immunförsvar framkalla skydd mot en infektionssjukdom. Se även immunisering.

Vagitorium

Stavformad läkemedelsform som förs in i slidan.

Väletablerat växtbaserat läkemedel

Läkemedel som har sitt ursprung i växtriket. För ett väletablerat växtbaserat läkemedel ska det både finnas vetenskapliga studier och lång erfarenhet av att det är säkert och effektivt. För att räknas som ett väletablerat läkemedel måste det ha använts under en period av minst 10 år inom EU.

Vasodilator

Medel med vidgande effekt på blodkärlen.

VUM (vissa utvärtes läkemedel)

Läkemedel för utvärtes användning med lång erfarenhet av att de är säkra och har god effekt. Används vid enklare sjukdomstillstånd hos människor och djur, det vill säga, de ska vara lämpliga för egenvård.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies