Aktör med öppenvårdsapotekstillstånd och partihandelstillstånd

Aktör som innehar både öppenvårdsapotekstillstånd och partihandelstillstånd

Enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel definieras partihandel och detaljhandel som skilda verksamheter.

Den som innehar tillstånd för både öppenvårdsapoteksverksamhet och partihandel samtidigt, en så kallad ”dubbel tillståndsinnehavare”, får inte integrera dessa verksamheter utan måste bedriva verksamheterna väl avgränsade från varandra. Nedan följer några exempel på vad det innebär. Det är tillståndsinnehavarens ansvar att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med de olika regelverken.

 1. Inköp av läkemedel till öppenvårdsapoteksverksamhet och läkemedel till partihandel ska ske enligt separata rutiner.
 2. Läkemedel kan överföras från partihandel till öppenvårdsapoteksverksamhet i samma företag om det finns fastställda rutiner för detta och uppgifter om försäljningen rapporteras till eHälsomyndigheten.
 3. Läkemedel får endast föras över från öppenvårdsapoteksverksamheten till partihandel i samma företag om det handlar om retur av läkemedel som erhållits genom den egna partihandeln.
 4. Andra partihandlare har leveransskyldighet till den dubble tillståndsinnehavaren när denne beställer läkemedel från andra partihandlare i sin egenskap av öppenvårdsapotek.
 5. När den dubble tillståndsinnehavaren i egenskap av partihandlare tar emot en läkemedelsbeställning:  


  a. Gäller leveransskyldighet för läkemedel som har bokförts och lagrats i partihandelsverksamheten om det är ett öppenvårdsapotek som beställer. 
  b. Gäller inte leveransskyldighet om det är en annan partihandlare som beställer.

 6. Läkemedel som har bokförts och lagrats i öppenvårdsapoteksverksamheten får normalt sett inte levereras till andra öppenvårdsapotek eller partihandlare. Undantag kan gälla exempelvis vid stängning av apotek.

 7. När den dubble tillståndsinnehavaren köper in läkemedel ska denne meddela säljaren om läkemedlen beställs av öppenvårdsapotek eller av partihandel för att säljaren ska kunna fullgöra sina åtaganden som partihandlare på korrekt sätt.

 8. Säljaren ska ha rutiner för att kontrollera att köparen är behörig att köpa läkemedel, samt för att kunna fastställa i vilken egenskap köparen beställer läkemedel.

 

Definitioner enligt 1 kap. 4 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel:

Detaljhandel 

Försäljning av läkemedel till konsument, sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel.

Partihandel 

Verksamhet som innefattar anskaffning, innehav, export, leverans eller sådan försäljning av läkemedel som inte är att anse som detaljhandel. Vid frågor, kontakta Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies