Förändring av verksamheten på öppenvårdsapotek

Om verksamheten på öppenvårdsapoteket förändras, ska innehavaren av tillståndet anmäla detta till Läkemedelsverket. Aktören (tillståndsinnehavaren) ska anmäla förändringar av verksamheten till Läkemedelsverket innan förändringen genomförs. Läkemedelsverket granskar och besvarar varje anmälan.

Tillståndsinnehavaren ska anmäla alla sådana förändringar som påverkar uppgifter som har legat till grund för Läkemedelsverkets bedömning vid tillståndsgivandet, till exempel:

  • Förändring av apotekets eller apoteksaktörens kontaktuppgifter.
  • Väsentliga ombyggnationer, särskilt sådana som kan påverka apotekets verksamhet, exempelvis rådgivningsmiljön vid receptexpedition eller varumottagningen.
  • Förändringar gällande aktören/tillståndsinnehavaren, såsom byte av styrelsemedlemmar eller förändring av ägandet. Tänk på att en ändring av tillståndsinnehavarens organisationsnummer alltid måste föregås av en ny tillståndsansökan.
  • Verksamheten upphör.
     Läs mer om lageröverföring av läkemedel för apotek som stänger
  • Förändring av verksamhetens omfattning såsom tillkommen distanshandel eller betydande förändring av apotekets bemanning.
  • Byte av ordinarie läkemedelsansvarig.

Blanketter för ansökan och anmälan

För anmälan om ny läkemedelsansvarig finns en särskild blankett som heter Anmälan av ny läkemedelsansvarig vid öppenvårdsapotek. Övriga anmälningar om ändringar ska göras på blanketten som heter Anmälan av förändring vid öppenvårdsapotek.

 Blanketter för öppenvårdsapotek

Notera att maskinell dosdispensering omfattas av ett eget tillståndsförfarande, med en separat anmälningsblankett som heter Ansökan om tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies