Information om apotekarstudenters roll under apotekspraktiken

Apotekarstudenter gör under sin sista studietermin sex månaders praktik på öppenvårdsapotek.

Vid dialog mellan Läkemedelsverket och Socialstyrelsen å ena sidan och Uppsala Universitet och Umeå Universitet å andra sidan har följande information framkommit. Efter halva praktikperioden, dvs. efter tre månader, har studenten från apoteksaktörerna givits möjlighet att ansöka om en "temporär behörighet". Ansökan har ställts till den apoteksaktör där studenten gör sin praktik. När denna behörighet beviljats har apoteket gett klartecken till studenten att på apoteket färdigställa läkemedel inför utlämnande helt på egen hand, utan någon dubbelkontroll av legitimerad farmaceut.

Förslag med möjlighet till "temporär behörighet" presenterades år 1996 av Apoteksbolaget AB för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Vid detta tillfälle fanns inget legitimationskrav för apotekare, Apoteksbolaget AB var den enda aktören på marknaden och regelverket såg annorlunda ut mot vad det gör idag.

Läkemedelsverket har nyligen uppmärksammats på det ovan beskrivna arbetssättet med "temporär behörighet" under studentens praktikperiod. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen vill därför tillsammans förmedla följande information.

I 8 kap. 21 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit framgår att farmaceut ska färdigställa förordnade läkemedel och teknisk sprit för utlämnande. I enlighet med 1 kap. 7 § samma föreskrift definieras farmaceut som den som är behörig att utöva yrke som apotekare eller receptarie enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Detta innebär att endast den som är legitimerad apotekare eller receptarie har rätt att på egen hand färdigställa förordnade läkemedel och teknisk sprit för utlämnande. Det är Socialstyrelsen som utfärdar sådana legitimationer, och det finns idag inte något som kan benämnas temporär behörighet i deras regelverk. Det ovan beskrivna arbetssättet, där studenter under sin praktik tillåts färdigställa läkemedel inför utlämnande helt på egen hand, är inte förenligt med dagens regelverk.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen förstår till fullo vikten av en meningsfull praktikperiod men formen för den måste ändras eftersom det enligt dagens regelverk enbart är legitimerad farmaceut som får färdigställa läkemedel inför utlämnande. En viktig anledning till varför det beskrivna arbetssättet inte kan fortgå är också att ansvarsfrågan är oreglerad för det fall att det skulle ske fel vid en expedition som utförs av en student. Tillvägagångssättet som använts när studenterna fått denna "temporära behörighet" är inte heller beskrivet eller reglerat på något övergripande plan.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies