Avveckling av lager för öppenvårdsapotek som upphör –apotek med enskild ägare

Det kan vara möjligt för öppenvårdsapotek som avvecklar sin verksamhet eller går i konkurs att sälja sitt lager till annat öppenvårdsapotek med hjälp av ett tillfälligt partihandelstillstånd. Det har visat sig nödvändigt att hitta en lösning för detta för att kuranta lager inte ska behöva destrueras, något som påverkar läkemedelsförsörjningen negativt och medför en negativ inverkan på miljön.

Även öppenvårdsapotek som tillhör en kedja har möjlighet att avyttra sitt lager.

 Avveckling av lager för apotek som upphör-apotek i kedja

En förutsättning för att ett tillfälligt partihandelstillstånd ska kunna beviljas är att nedanstående krav kan uppfyllas.

Tillfälligt tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel

Öppenvårdsapotek som planerar att avveckla sin verksamhet kan ansöka om att erhålla ett tillfälligt tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel. Ansökan ska helst ha kommit in till Läkemedelsverket senast en månad innan verksamheten ska upphöra. Om ett öppenvårdsapotek har gått i konkurs kan konkursförvaltaren göra en motsvarande ansökan. Läkemedelsverket bedömer om nödvändiga krav kan följas och om ett tillfälligt partihandelstillstånd kan utfärdas. Tillståndet utfärdas normalt för en tidsperiod om fyra månader och träder i kraft samma datum som öppenvårdsapotekstillståndet upphör att gälla.

Grundläggande krav vid försäljning av ett läkemedelslager från ett öppenvårdsapotek som avvecklas eller går i konkurs är att öppenvårdsapoteket vidtar åtgärder som medför full spårbarhet över läkemedlen samt att läkemedlens kvalitet inte påverkas under transport.

De läkemedel som har förvarats som kylvara eller som har varit åtkomliga för konsument får av kvalitets- och säkerhetsskäl inte säljas vidare till annat öppenvårdsapotek utan måste destrueras.

I de fall detta blir aktuellt, kontakta enheten för Apotek och receptfri detaljhandel för mer information.
 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies