Om sprutor och kanyler

Den 1 november 2012 trädde nya bestämmelser i kraft för handel med sprutor och kanyler. För apoteken innebär det framför allt att en ansvarig person för verksamheten ska finnas.

Apoteken ska, enligt 2 kap. 6 § tredje punkten lagen (2009:366) om handel med läkemedel och 18 § tredje punkten lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., tillhandahålla de sprutor och kanyler som förordnats till patienten. I övrigt finns inga krav på apoteken att sälja sprutor eller kanyler till allmänheten och precis som i det tidigare regelverket, har den som säljer sådana varor uppgiften att kontrollera vem man säljer till. Den som säljer sprutor och kanyler ska försäkra sig om följande:

  • att försäljning inte sker när det finns misstanke att varan kan komma att användas för narkotika- eller dopingmissbruk (det tidigare regelverket omfattade enbart narkotikamissbruk).
  • att försäljning till personer under 20 år endast sker om köparen kan styrka att produkterna behövs för köparens eget eller familjemedlems medicinska bruk (tidigare var åldersgränsen 21 år).

Enligt 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:22) om handel med sprutor och kanyler, ska den som bedriver handel med sådana varor utse en person som ansvarar för att verksamheten uppfyller kraven för handel och hantering. Läkemedelsverkets rekommendation är att apoteken sätter upp interna regler för försäljning av sprutor och kanyler.

Sprutor och kanyler ska förvaras och hanteras så att obehöriga inte kan komma över dem. Läkemedelsverket ska snarast informeras om stöld eller annan avledning.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies