Avveckling av lager för öppenvårdsapotek som upphör- apotek i kedja

Det kan vara möjligt för öppenvårdsapotek som stänger att föra över sitt lager till annat öppenvårdsapotek, så kallad lageröverföring. En förutsättning är att stängande och mottagande öppenvårdsapotek har samma ägare. Även ett öppenvårdsapotek med enskild ägare kan ha möjlighet att avyttra sitt lager, då krävs dock ett tillfälligt partihandelstillstånd.

 Avveckling av lager för öppenvårdsapotek som upphör -apotek med enskild ägare.

Apotek som stänger ska anmäla detta till Läkemedelsverket, minst två månader i förväg. Om lageröverföring är aktuell ska även denna anmälas, snarast möjligt. Läkemedelsverket bedömer huruvida den beskrivna lageröverföringen är godtagbar eller inte.
Grundläggande krav för överföring av lager mellan apotek är att apoteken har full spårbarhet över läkemedlen samt att läkemedlens kvalitet inte påverkas under transport. De läkemedel som har förvarats åtkomliga för konsument får inte föras över till annat apotek utan måste destrueras.
Apoteken ska leva upp till nedanstående krav vid lageröverföring. Hur detta görs ska framgå av anmälan:

  1. Stängande apotek ska försäkra att läkemedlen har hanterats och förvarats på korrekt sätt.
  2. Apoteken ska säkerställa att samtliga läkemedel som förs över är kuranta. Läkemedlen undersöks och godkänns av farmaceut på stängande samt mottagande apotek. Bland annat ska farmaceut kontrollera att originalförpackningar är oöppnade och har bibehållen kvalitet samt att återstående hållbarhetstid är acceptabel.
  3. Apoteken ska kunna uppvisa ett system som medger fullständig spårbarhet för varje enskilt läkemedel som förs över mellan stängande och mottagande apotek. Spårbarheten ska inkludera uppgift om batchnummer. Dokumentation över spårbarhet ska bevaras och hållas tillgänglig för intern kontroll samt för Läkemedelsverkets tillsyn.
  4. Transport av läkemedlen ska ske på sådant sätt att läkemedlens kvalitet inte påverkas samt så att avledning inte kan ske. Särskild försiktighet ska iakttas vid transport av narkotika. Skriftlig överenskommelse ska finnas med eventuell extern part som utför transporten.

     
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies