Säker hantering av narkotika

Narkotika får enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika bara användas för medicinskt, vetenskapligt, industriellt eller annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget. För att förhindra avledning till andra ändamål är det därför nödvändigt med en hög säkerhet vid all hantering av narkotika.

Föreskrifterna om kontroll av narkotika (LVFS 2011:9) och detaljhandel vid öppenvårdsapotek (LVFS 2009:9) anger att ”narkotika ska förvaras och hanteras så att risk för olovlig befattning med narkotika undanröjs”. Hur detta krav i praktiken uppnås vid det enskilda apoteket ska beskrivas i en instruktion. Se också vägledningen till LVFS 2009:9.

Regelbundna inventeringar

Anteckningar och regelbundna inventeringar är viktiga verktyg för att kunna upptäcka stöld eller annan avledning. Lämpligt intervall på inventeringar bör apoteket bestämma utifrån en riskvärdering och att det ska vara möjligt att utreda orsaken till en eventuell avvikelse. Anteckningarna ska innehålla information om varje enskild händelse som medför en ändring av innehavet av narkotika och aktuellt lagersaldo. Hur anteckningarna ska föras och vad de i övrigt ska innehålla framgår av LVFS 2011:9.

Enligt samma föreskrifter får apotek inte lagerhålla narkotika i större mängd än vad som behövs för verksamheten.

Tillstånd

Normalt krävs tillstånd för att få handla med narkotika. Verksamheter som innehar tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel är dock undantagna krav på tillstånd vid sådan försäljning. Vid övrig hantering, t.ex. exemtemporetillverkning av narkotiska läkemedel eller vid försäljning av narkotika som inte är läkemedel krävs dock tillstånd från Läkemedelsverket.

Läs mer genom att klicka här.

Expediering

Narkotiska läkemedel får bara lämnas ut om det är en läkare, tandläkare eller veterinär som har skrivit receptet eller rekvisitionen. Vid misstanke om överförskrivning av narkotiska läkemedel ska apoteket anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (www.ivo.se).

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies