Personuppgiftsbehandling vid anmälan om läkemedelsansvarig

Läkemedelsverket har tillsyn över lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Till stöd för Läkemedelsverkets tillsyn över lagen har Läkemedelsverket upprättat ett register över öppenvårdsapotek och anmälda läkemedelsansvariga.

Läkemedelsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna i registret. Enligt lagen om handel med läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska tillståndsinnehavaren av ett öppenvårdsapotek anmäla vem som är läkemedelsansvarig till Läkemedelsverket.

De personuppgifter som Läkemedelsverket behandlar om tillståndshavare som anmäler läkemedelsansvarig är företagsnamn/firma och organisationsnummer för det fall det rör en enskild näringsidkare. I övrigt behandlas anmälarens e-postadress.

De personuppgifter som Läkemedelsverket behandlar om de anmälda läkemedelsansvariga är namn, personnummer, uppgift om personuppgifterna är skyddade, telefonnummer, e-postadress och information om farmaceutisk examen. Uppgifterna kommer från tillståndsinnehavaren som bedriver öppenvårdsapotek.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna hantera ärenden och utöva tillsyn i enlighet med bestämmelserna i lagen om handel med läkemedel. Personuppgifterna behandlas då det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse och i Läkemedelsverkets myndighetsutövning.

De medarbetare hos Läkemedelsverket som tar del av personuppgifterna behöver göra det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Läkemedelsverket har dock även en skyldighet att lämna ut allmänna handlingar till den som begär det och att lämna ut uppgifter när uppgiftsskyldigheten följer av lag. Sådana uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess lämnas inte ut i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att Läkemedelsverket ska bevara allmänna handlingar. I Läkemedelsverkets register kommer personuppgifter om läkemedelsansvariga att sparas utan tidsbegränsning.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter
Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig och att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att uppgifterna som avser dig raderas och i vissa fall kan du kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Du har även rätt att invända mot Läkemedelsverkets behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att klaga på Läkemedelsverkets behandling av dina personuppgifter. Du kan klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 
 

Kontakta oss

Läkemedelsverket,
Box 26, 751 03 Uppsala
018-17 46 00 
registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Dataskyddsombud: Sarah Svenblad


Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn över apotek, kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies