Att sälja receptfria läkemedel

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

För att säkerställa en korrekt läkemedelshantering i din butik, är det viktigt att du först tar del av de regler som gäller för handeln. Reglerna och vägledning till dessa hittar du på sidan Regler och vägledning.


Innan du börjar sälja läkemedel
Innan du börjar sälja läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten, t.ex. ändrade kontaktuppgifter, ska en ändringsanmälan göras till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel. Formulär för anmälan och ändrings-/avanmälan finns på sidan Anmälan, förändringar och avanmälan.

Innan försäljningen påbörjas måste du dessutom skapa ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering. I Läkemedelsverkets föreskrifter 2009:20 om handel med vissa receptfria läkemedel står det vilka instruktioner egenkontrollprogrammet minst ska innehålla. 

Kommunen har kontrollansvaret
Kommunen där handeln bedrivs har ansvaret för att kontrollera att varje försäljningsställe följer reglerna. Kommunen får ta ut en avgift för sin kontroll. Varje kommun bestämmer själv vilken avgift de tar ut för kontrollen. Kontakta din kommun för mer information.

Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket som driver ärendet vidare.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet
Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och tar ut en tillsynsavgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs. 

Om en verksamhetsutövare inte åtgärdar de brister som kommunen eller Läkemedelsverket meddelat kan Läkemedelsverket fatta beslut om föreläggande eller förbud. Ett föreläggande beskriver de åtgärder verksamhetsutövaren ska vidta för att göra rätt och ett förbud beskriver de felaktiga handlingar som verksamhetsutövaren måste upphöra med. I allvarliga fall kan förbudet innebära att verksamhetsutövaren inte får sälja läkemedel alls förrän bristerna har åtgärdats.

Förelägganden och förbud får i dessa fall kombineras med vite. Om ett beslut förenas med vite innebär det att verksamhetsutövaren kan bli skyldig att betala ett visst belopp till staten om man inte följer beslutet. Om verksamhetsutövaren följer beslutet händer ingenting. Vitesbeloppet bestäms för varje beslut och är en så pass stor summa att verksamhetsutövaren normalt ska välja att följa beslutet för att inte behöva betala. Om verksamhetsutövaren inte rättar sig efter beslutet kan Läkemedelsverket hos domstol begära att vitet ska dömas ut, dvs. att verksamhetsutövaren måste betala vitesbeloppet.

 
 

Kontakta oss

 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket

Box 26
751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00

E-post: registrator@lakemedelsverket.se

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies