Kommunal kontroll

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Regelverk

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bl.a. anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning för verksamhetsutövarna och en vägledning för kommunerna.  En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket.


Hela regelverket och vägledning för näringsidkarna återfinns på sidan Regler och vägledning. Vägledningen för kommunernas kontroll finns i kolumnen till höger under rubriken Arbetsdokument.

Kontroll och tillsyn

Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska därför rapportera funna brister till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder i form av förelägganden och förbud förenade med vite.

 
Läkemedelsverket har tagit fram en checklista som kommunerna kan använda vid sin kontroll. Checklistan följer strukturen i föreskrifterna och vägledningen och omfattar hela regelverket. Checklistan kan användas i sin helhet eller modifieras utifrån kommunens behov. I checklistan framgår vilka brister som ska rapporteras omgående till Läkemedelsverket och vilka brister som behöver rapporteras endast om de inte åtgärdats vid uppföljande kontroll. Som komplement till checklistan finns ett formulär att använda vid rapportering av brister till Läkemedelsverket. Checklista och rapportformulär finns publicerade till höger.

Anmälan

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den näringsidkare som avser bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel först anmäla handeln till Läkemedelsverket.

 
Enligt förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel ska Läkemedelsverket underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om inkomna anmälningar. Läkemedelsverket skickar därför en gång i månaden ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner. Den lista över anmälda försäljningsställen som publiceras på verkets webbplats kan användas som ett komplement till denna men innehåller inte samtliga de uppgifter som finns med i månadsutskicket.

 Se den senaste listan över anmälda försäljningsställen 

Listan över receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek

Vilka receptfria läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek publiceras i en kontinuerligt uppdaterad lista på sidan Läkemedel som får säljas utanför apotek.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies