Kommunal kontroll

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet över handeln med vissa receptfria läkemedel. Kommunen där handeln bedrivs har kontrollansvaret.

På den här sidan hittar ni information om:

Kontroll och tillsyn
Verktyg för dig som utför kontroller
Information om försäljningsställen i din kommun
Receptfria läkemedel som får säljas
Grundutbildning
Regionala nätverksträffar
Aktualitetsdagar
Regelverk

Kontroll och tillsyn

Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera att reglerna följs på försäljningsställena och Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna.  Kommunen ska därför rapportera allvarliga brister, se checklistan, till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder i form av förelägganden och förbud förenade med vite.

Verktyg för dig som utför kontroller

Vi har sammanställt ett antal verktyg för dig som arbetar med att kontrollera försäljning av receptfria läkemedel. Vi hoppas att det kommer till nytta i ditt arbete!
Klicka här för att komma till sidan med verktyg

Information om försäljningsställen i din kommun

Läkemedelsverket har enligt förordningen (2009:929) en skyldighet att underrätta kommunerna om inkomna anmälningar om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Vi skickar därför en gång i månaden ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner, via nyhetsbrevet Månadsinformation från Läkemedelsverket. Detta nyhetsbrev skickas via e-post till berörda inom kommunens kontrollverksamhet. Det skickas alltid till en generell kommunadress, samt till de individer som prenumererar på nyhetsbrevet. Förutom information om anmälda (och avanmälda) försäljningsställen innehåller nyhetsbrevet information i aktuella frågor.

Om du arbetar med kontrollen av receptfri detaljhandel och vill bli prenumerant, kontakta oss.

Listorna i nyhetsbrevet innehåller något fler uppgifter än de listor över anmälda (och avanmälda) försäljningsställen som publiceras på verkets webbplats. Listorna på webbplatsen uppdateras dock varje vecka.

 Se den senaste listan över anmälda försäljningsställen 

Till toppen av sidan

Receptfria läkemedel som får säljas på andra försäljningsställen än apotek

Vilka receptfria läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek publiceras i en kontinuerligt uppdaterad lista på sidan Läkemedel som får säljas utanför apotek.

Grundutbildning 28 maj 2019

Läkemedelsverket arrangerar regelbundet en grundutbildning om kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.
Grundutbildningen riktar sig till personal och chefer som arbetar med kontroll av handel med receptfria läkemedel. Syftet är att ge en grundläggande introduktion och skapa möjligheter till samsyn vad gäller kontroll och tillsyn. Medverkande på utbildningsdagen är representanter från Läkemedelsverket och Uppsala kommun. På agendan finns bland annat information om regelverket och ansvarsfördelningen mellan myndigheterna samt tillfälle till gruppdiskussioner.

 Läs mer om grundutbildningen i högerspalten under Kommunal kontroll.

 

Regionala nätverksträffar

Vi har av resursskäl tvingats till omprioriteringar och måste tyvärr skjuta på de regionala nätverksträffarna som var planerade till hösten 2018. Vi planerar att istället hålla dem under hösten 2019. Vår förhoppning är att träffarna kommer att ge oss och kommunerna möjlighet att mötas för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen. Vi hoppas också att träffarna kommer ge oss bättre nationell överblick av kontrollverksamheten i kommunerna och därmed bättre förutsättningar för att öka samordningen av olika tillsynsinsatser. 
Syftet är också att möta upp med det stöd och den vägledning som efterfrågas av kommunerna.

Till toppen av sidan

Aktualitetsdagar

Inga aktualitetsdagar planeras under 2018. Från och med hösten 2019 ersätts aktualitetsdagarna med regionala nätverksträffar.

Regelverk

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bl.a. anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning för verksamhetsutövarna och en vägledning för kommunerna.  En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket.


Hela regelverket och vägledning för näringsidkarna återfinns på sidan Regler och vägledning. Där finns även förslag till mallar till bl.a. egenkontrollprogram samt dekaler.

Vägledningen för kommunernas kontroll finns i kolumnen till höger under rubriken Hjälpmedel vid kontrollen.

 Till toppen av sidan

 
 

Rapporter

Kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel 2017

 Resultat av Läkemedelsverkets enkät till kommunerna

 

Hjälpmedel vid kontrollen

 

Kontakta oss

 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00

E-post: registrator@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies