Kommunal kontroll

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Regelverk

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bl.a. anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen. Till föreskrifterna finns en vägledning för verksamhetsutövarna och en vägledning för kommunerna.  En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket.


Hela regelverket och vägledning för näringsidkarna återfinns på sidan Regler och vägledning. Där finns även förslag till mallar till bl.a. egenkontrollprogram samt dekaler.

Vägledningen för kommunernas kontroll finns i kolumnen till höger under rubriken Hjälpmedel vid kontrollen.

Kontroll och tillsyn

Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera efterlevnaden av regelverket och Läkemedelsverket har fått det övergripande tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska därför rapportera funna brister till Läkemedelsverket som kan vidta åtgärder i form av förelägganden och förbud förenade med vite.

Checklista och rapportering

Läkemedelsverket har tagit fram en checklista som kommunerna kan använda vid sin kontroll. Checklistan följer strukturen i föreskrifterna och vägledningen och omfattar hela regelverket. Checklistan kan användas i sin helhet eller modifieras utifrån kommunens behov. I checklistan framgår vilka brister som ska rapporteras omgående till Läkemedelsverket och vilka brister som behöver rapporteras endast om de inte åtgärdats vid uppföljande kontroll. Som komplement till checklistan finns ett formulär att använda vid rapportering av brister till Läkemedelsverket. Checklista och rapportformulär finns publicerade till höger.

Folder och dekaler

Läkemedelsverket har även tagit fram en folder med kortfattad information om regelverket som kan delas ut vid kontrollen. Till höger finns foldern både på engelska och på svenska samt skyltar om åldersgräns och langning. Foldern och skyltarna är i PDF- format så du kan göra egna utskrifter eller publicera trycksakerna på kommunens webbplats. Du kan också beställa självhäftande dekaler om åldersgräns och langning. 
Beställ här

Information om försäljningsställen i din kommun

Läkemedelsverket har enligt förordningen (2009:929) en skyldighet att underrätta kommunerna om inkomna anmälningar om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Vi skickar därför en gång i månaden ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner, via nyhetsbrevet Månadsinformation från Läkemedelsverket. Detta nyhetsbrev skickas via e-post till berörda inom kommunens kontrollverksamhet. Det skickas alltid till en generell kommunadress, samt till de individer som prenumererar på nyhetsbrevet. Förutom information om anmälda (och avanmälda) försäljningsställen innehåller nyhetsbrevet information i aktuella frågor.

Om du arbetar med kontrollen av receptfri detaljhandel och vill bli prenumerant, kontakta oss.

Listorna i nyhetsbrevet innehåller något fler uppgifter än de listor över anmälda (och avanmälda) försäljningsställen som publiceras på verkets webbplats. Listorna på webbplatsen uppdateras dock varje vecka. 

 Se den senaste listan över anmälda försäljningsställen 

Receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek

Vilka receptfria läkemedel som är tillåtna att försäljas utanför apotek publiceras i en kontinuerligt uppdaterad lista på sidan Läkemedel som får säljas utanför apotek.


 
 

Hjälpmedel vid kontrollen

 

Kontakta oss

 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
018-17 46 00
Enheten har telefontid måndag-fredag kl. 13-14.

E-post: registrator@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies