Homeopatiska läkemedel för djur

Homeopatiska läkemedel avsedda för veterinärt bruk ska registreras hos Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden.

Registrering

En ansökan om registrering av homeopatiska läkemedel för veterinärt bruk ska utformas på motsvarande sätt som en ansökan om registrering av homeopatiska läkemedel för humant bruk. CTD-formatet (Common Technical Document), som är obligatoriskt för humanläkemedel, är dock inte anpassat för veterinära läkemedel. Läkemedelsverket rekommenderar trots detta att tillämpbara delar i CTD-formatet används vid ansökan om registrering av homeopatiska läkemedel för veterinärt bruk (se under Registrering av homeopatiska läkemedel). Ansökningsformuläret “Volume 6B, Notice to applicants, Veterinary medicinal products” bör inte användas eftersom anpassningar till homeopatiska läkemedel saknas.

Administrering av homeopatika till djur

Sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur får behandlas med registrerade homeopatiska läkemedel avsedda för veterinärt eller humant bruk. Administreringen får dock endast ske efter att en veterinär har gjort bedömningen att inga andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose djurskydds- eller smittskyddsaspekter. Ytterligare information kring veterinärt ansvar lämnas i första hand av Jordbruksverket.

Karenstider

Vid behandling av livsmedelsproducerande djur med homeopatiska läkemedel registrerade för veterinärt bruk krävs ingen karens. Vid användning av homeopatiska läkemedel registrerade för humant bruk krävs att den aktiva substansen finns i tabell 1 i bilagan till förordning 37/2010. Noll dagars karens tillämpas så länge substansen är klassificerad som ”MRL-värde krävs inte”.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies