Barnkoll 2016 - Samverkansprojekt med kommunerna

Varför detta tillsynsprojekt?

I den enkät som skickades ut efter samverkansprojektet Hårfärgskoll 2014 uttryckte flertalet kommuner intresse av att delta i fler samverkansprojekt med kontroll av kosmetiska produkter. Ett område som det uttrycktes särskilt intresse för var kosmetiska produkter som riktar sig till barn. Detta är också ett område som Läkemedelsverket ser som viktigt. Produktområdet har av Läkemedelsverket kontrollerats i flera projekt.

Målet med projektet är att kosmetiska produkter för barn på den svenska marknaden ska vara rätt märkta. För att åstadkomma detta bjuder Läkemedelsverket in Sveriges kommuner till att delta i ett gemensamt samverkansprojekt med fokus på kontroll av märkningen på kosmetiska produkter för barn. Rätt märkning gör det möjligt för konsumenten att göra ett medvetet val om de ska välja att köpa en produkt eller inte. Kontrollen av produktmärkning kommer att omfatta flertalet punkter som krävs enligt regelverket. Dessutom kommer Läkemedelsverket att föreslå att innehålls¬förteckningen kontrolleras med avseende på förekomst av vissa ämnen som kan användas på ett felaktigt sätt. Kosmetiska produkter som riktar sig till barn kan man finna i butiker av alla slag. Upplägget är att kommunerna genomför inspektioner av verksamhetsutövare i den egna kommunen under vägledning av Läkemedelsverket. Exempel på vägledning som kommunerna kommer att erbjudas är utbildning på upptaktsdagar samt support före och under den operativa tillsynen.

Läkemedelsverket ser projektet som ett bidrag för att nå miljömålet Giftfri Miljö. I arbetet med detta miljömål har produkter som riktar sig till barn lyfts fram som särskilt viktiga.

Hur och när?


Under första halvåret 2016 kommer Läkemedelsverket att utarbeta tillsynsunderlag i form av regelinformation, checklistor, märkningsexempel, dokumentmallar för förelägganden etc., som efterhand presenteras för deltagande kommuner. I början av september genomförs fyra upptaktsdagar (Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö) dit deltagande kommuner är välkomna. På upptaktsdagarna går vi igenom kosmetikalagstiftningen i stort och särskilda faktorer att beakta för kosmetiska produkter för barn i synnerhet samt informerar om projektets upplägg.

Nedan visas en tidslinje för projektet (klicka på bilden för att vissa större figur i nytt fönster)

Efter upptaktsdagarna i september utför kommunerna sina inspektioner under oktober med hjälp av det underlag som Läkemedelsverket tagit fram. Under inspektionstiden finns utredare vid Läkemedelsverket tillgängliga per e-post och telefon. När inspektionerna är genomförda rapporterar kommunerna resultatet till Läkemedelsverket som sammanställer en rapport.

I dagsläget bedömer Läkemedelsverket att en lämplig omfattning på projektet är att varje kommun besöker 5-10 verksamheter och granskar 3-5 produkter per verksamhet. Denna bedömning kan komma att ändras beroende på antalet deltagande kommuner.
Kommunerna är fria att själv välja produkter och verksamhetsutövare.
Läkemedelsverket vill dock särskilt fokusera på

  • ”färgande kosmetiska produkter”, exempelvis smink och hårdekorationer
  • säsongsprodukter som Halloweenprodukter. 
  • kosmetiska produkter riktade till barn i leksakshandeln (de kan ibland vara samförpackade med leksaksprodukter)

Kommunerna behöver inte behöver prioritera ”kosmetiska vardagsprodukter” för barn (t ex tvål, schampo och kräm/lotion) eftersom dessa undersökts i Läkemedelsverkets tillsynsprojekt.

Om brister upptäcks vid kommunernas tillsyn kan det bli nödvändigt att kräva korrigerande åtgärder av verksamhetsutövare för att produkterna ska uppfylla reglerna. Läkemedelsverket kommer att bistå med tillsynsvägledning även i denna del. I vissa fall kommer förmodligen kommunernas fynd av brister innebära att Läkemedelsverket behöver starta tillsynsärenden mot primärleverantörer. Läkemedelsverket bedömer att arbetet med åtgärdskrav och uppföljning av tillsynen kommer att pågå under november-december 2016 men sannolikt även en bit in i 2017.

Upptaktsdagar

Läkemedelsverket erbjuder upptaktsdagar vid följande fyra tillfällen:

Umeå 6 september 2016 Länsstyrelsen, Storgatan 71B
Stockholm 8 september 2016 Miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Göteborg 13 september 2016 Miljöförvaltningen, Karl Johansgatan 23
Malmö 14 september 2016 Länsstyrelsen, Kungsgatan 13

 

Under upptaktsdagarna håller Läkemedelsverket i en heldagsutbildning om projektet och märkningsreglerna i EU-förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter, svenska förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter samt tillhörande ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser. Programmet innehåller till exempel följande:

  • Gällande regelverk: förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter, förordning (2013:413) om kosmetiska produkter och LVFS 2013:10
  • Hur ska man läsa och använda färgämneslistan (bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009)?
  • Vilken märkning krävs på kosmetiska produkter och varför den är så viktig?
  • Genomgång av framtaget tillsynsunderlag och praktiskt genomförande av projektet 
  • Åtgärdskrav vid påträffade brister och straffbestämmelser
  • Tid för frågor och praktiska övningar i märkningskontroll av barnprodukter

Målgruppen för upptaktsdagarna är kommunala inspektörer på miljö- och hälsoskydds-förvaltningar som avser att delta i projektet. I mån av plats finns möjlighet för fler än en person från varje kommun att delta. Även representanter för kommuner som inte deltar i projektet kan vara med i mån av plats. Upptaktsdagarna är kostnadsfria, med undantag för lunchen som deltagarna får betala själva.

Anmälan

Anmälan är stängd. Vid frågor använd e-postadressen nedan.

Kontakt och frågor

Vid frågor om projektet eller problem vid anmälan, skicka en e-post till barnkoll@mpa.se
eller kontakta nedanstående personer via telefon
Tomas Byström 018-17 48 73
Kerstin Kahlén 018-17 48 03

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies