Hårfärgskoll 2014 - Samverkansprojekt med kommunerna

Välkommen att anmäla er till att delta i ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och Läkemedelsverket. I projektet fokuserar vi på tillsyn av hårfärgningsmedel i butiker och hos frisörer.

De vanliga hårfärgningsmedlen innehåller allergiframkallande ämnen och produkterna har därför varningstext i märkningen som upplyser användarna om allergiriskerna. Att sådan information finns, är på svenska och är tydlig, är viktiga förutsättningar för att minska uppkomsten av kontaktallergi.

Varför ett nationellt tillsynsprojekt?

Under år 2013 har Läkemedelsverket bedrivit en förstudie av 50 hårfärgningsprodukter som inneburit kemiska analyser av vissa hårfärgningsingredienser och kontroll av produkternas märkning. Förstudien visar att det är vanligt med fel i märkningen och att det därför är angeläget att fortsätta med att kontrollera märkningen av hårfärgningsmedel i större skala med hjälp av landets kommuner.

Målet med projektet är att hårfärgningsmedel på den svenska marknaden ska vara rätt märkta. För att åstadkomma detta bjuder Läkemedelsverket in Sveriges kommuner till att delta i ett gemensamt samverkansprojekt med fokus på kontroll av märkningen på hårfärgningsmedel. Rätt märkning med varningar om allergirisk gör det möjligt för konsumenten att göra ett medvetet val om de ska välja bort en produkt som innebär allergirisk eller inte. Utöver kontroll av varningsmärkningen kommer kommunerna få i uppdrag att kontrollera innehållsförteckningen med avseende på förekomst av vissa ämnen som förbjudits under senare år, men som ändå kan finnas i produkterna.

Butiker, frisörer och andra aktörer som säljer hårfärgningsmedel ska kontrolleras i projektet. Upplägget är att kommunerna genomför inspektioner av verksamhetsutövare i den egna kommunen under vägledning av Läkemedelsverket. Exempel på vägledning som kommunerna kommer att erbjudas är utbildning på upptaktsdagar samt support före och under den operativa tillsynen.
Läkemedelsverket ser projektet som ett bidrag för att nå miljömålet Giftfri Miljö.

Hur och när?

Under första halvåret 2014 kommer Läkemedelsverket att utarbeta tillsynsunderlag i form av regelinformation, checklistor, märkningsexempel, dokumentmallar för förelägganden etc., som efterhand presenteras för deltagande kommuner. I början av september genomförs fyra upptaktsdagar (Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö) dit deltagande kommuner är välkomna. På upptaktsdagarna går vi igenom kosmetikalagstiftningen i stort och kraven på hårfärger i synnerhet samt informerar om projektets upplägg (se vidare nedan).

 

Efter upptaktsdagarna i september utför kommunerna sina inspektioner under oktober med hjälp av det underlag som Läkemedelsverket tagit fram. Under inspektionstiden finns utredare vid Läkemedelsverket tillgängliga per e-post och telefon. När inspektionerna är genomförda rapporterar kommunerna resultatet till Läkemedelsverket som sammanställer en rapport.

I dagsläget bedömer Läkemedelsverket att en lämplig omfattning på projektet är att varje kommun besöker 5-10 verksamheter och granskar 3-5 produkter per verksamhet. Denna bedömning kan komma att ändras beroende på antalet deltagande kommuner. Eventuellt kommer Läkemedelsverket också att föreslå att inspektionerna riktas mot speciella verksamheter eller produkttyper.

Om brister upptäcks vid kommunernas tillsyn av hårfärgningsmedel kan det bli nödvändigt att kräva korrigerande åtgärder av verksamhetsutövare för att produkterna ska uppfylla reglerna. Läkemedelsverket kommer att bistå med tillsynsvägledning även i denna del. I vissa fall kommer förmodligen kommunernas fynd av brister innebära att Läkemedelsverket behöver starta tillsynsärenden mot primärleverantörer. Läkemedelsverket bedömer att arbetet med åtgärdskrav och uppföljning av tillsynen kommer att pågå under november-december 2014 och eventuellt även en bit in i 2015.

Upptaktsdagar

Läkemedelsverket erbjuder upptaktsdagar vid följande fyra tillfällen: 

Umeå 2 september 2014 Länsstyrelsen, Storgatan 71 B
Stockholm 4 september 2014 Miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Göteborg 9 september 2014 Miljöförvaltningen, Karl Johansgatan 23
Malmö 10 september 2014 Länsstyrelsen, Kungsgatan 13

 

Under upptaktsdagarna håller Läkemedelsverket i en heldagsutbildning om projektet och märkningsreglerna för hårfärgningsmedel, men också grunderna i nya EG-förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter, svenska förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter samt tillhörande ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser. Programmet innehåller till exempel följande:

  • Vad är nytt med förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter, förordning (2013:413) om kosmetiska produkter och LVFS 2013:10?
  • Vilken märkning krävs på hårfärgningsmedel och varför den är så viktig?
  • Genomgång av framtaget tillsynsunderlag och praktiskt genomförande av projektet
  • Åtgärdskrav vid påträffade brister och straffbestämmelser
  • Tid för frågor och praktiska övningar i märkningskontroll av hårfärgningsmedel

Målgruppen för upptaktsdagarna är kommunala inspektörer på miljö- och hälsoskydds-förvaltningar som avser att delta i projektet. I mån av plats finns möjlighet för fler än en person från varje kommun att delta. Upptaktsdagarna är kostnadsfria, med undantag för lunchen som deltagarna får betala själva.

Anmälan till projektet

Anmälan om att din kommun vill delta i projektet görs via länken nedan. Sista anmälningsdag till projektet är den 15 maj 2014

 Här anmäler du till projektet (Anmälan är avstängd)

Anmälan till upptaktsdagar

Personlig anmälan om deltagande på upptaktsdag görs via länken nedan.  Sista anmälningsdag till upptaktsdag är den 15 maj 2014.

 Här anmäler du till upptaktsdag (Anmälan är avstängd)

Kontakt och frågor

Vid frågor om projektet, upptaktsdagar eller anmälan, skicka en e-post till harfarg@mpa.se
eller kontakta:
Gunnar Guzikowski 018-17 48 04
Lena Nohrstedt 018-17 42 07

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies