Tillsynsvägledning för kommuner

Enligt Miljöbalkens tillsynsförordning har Läkemedelsverket det centrala ansvaret för tillsynsvägledning inom ansvarsområdet kosmetiska produkter. Länsstyrelsen har ett ansvar för tillsynsvägledning i länet.

Läkemedelsverkets tillsynsvägledning har som syfte att:

Den tillsynsvägledning som Läkemedelsverket konkret kan erbjuda är:

  • utdrag ur Läkemedelsverkets produkt och företagsregister för kosmetiska produkter, som underlag vid tillsyn av kommunens verksamhetsutövare
  • samråd och erfarenhetsutbyte vid förberedelse av tillsynsprojekt
  • förmedling av personkontakter och dokumentation till andra tillsynsprojekt
  • information om ämnen som används i kosmetiska produkter
  • deltagande vid seminarier, konferenser och andra möten
  • "bollplank" under pågående tillsynsprojekt, t.ex. förklaring och tolkning av märkningsregler
  • samråd och stöd i samband med beslut om förelägganden och krav på åtgärder
  • rapporter från Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet inom området kosmetiska produkter 
  • broschyrer och informationsblad, som till exempel kan användas som underlag för information på lokal nivå

Förslag på kommunal operativ tillsyn

Enligt miljötillsynsförordningen 2011:13 under Miljöbalken är både Läkemedelsverket och kommunerna operativa tillsynsmyndigheter för kosmetiska produkter. (Även Generalläkaren är operativ tillsynsmyndighet, vilket dock inte berörs ytterligare här.)

Ett flertal av uppgifterna inom den operativa tillsynen kräver omfattande kompetens inom både sakområdet och regelverket och en lämplig fördelning av den operativa tillsynen är därför att Läkemedelsverket inriktar sig på tillverkare och importörer inklusive analyser av produkter och biverkningar, medan kommunerna bedriver tillsyn i efterföljande led.

Ett exempel på tillsyn i efterföljande led är kontroll av produktmärkning vid besök i butiker. Då märkningsreglerna för kosmetiska produkter är omfattande krävs relativt mycket förberedelser i form av "inläsning av regelsystemet", utarbetande av inspektionsblanketter m.m.. För att öka effektiviteten och garantera kvaliteten på tillsynen kan det därför vara bra om flera kommuner samverkar under en projektledning, t.ex. länsstyrelsen som är vägledningsmyndighet eller regional miljösamverkan.

Tillsyns- och föreskriftsrådet

På rådets webbplats finns ett författningsregister över regler under miljöbalken och "EG-listan" som redovisar i vilka svenska bestämmelser som EU-regler har införlivats.

Dokumentation om innehållsämnen

Säkerhetsbedömning av ingredienser är inriktad på direkta hälsoeffekter och risk för biverkningar hos användaren av den kosmetiska produkten. Det innebär att vetenskapliga dokumentationer över kosmetiska ingredienser huvudsakligen innehåller humantoxikologiska data. För den typen av data kan Läkemedelsverket hänvisa till litteraturkällor och länkar där information kan hämtas.

När det gäller ekotoxikologiska data och annat underlag för att bedöma kosmetikaingrediensers miljörisker, finns det betydligt mindre med data. De som behöver "miljöriskdata" om kemiska ämnen hänvisas därför i första hand till tillverkare och importörer samt till Kemikalieinspektionen.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies