Märkning - kontroll och översättning

Alla kosmetiska produkter skall ha en fullständig märkning. Distributören ansvarar för att kontrollera att märkningen är korrekt, och i förekommande fall att den översätts.

Som distributör är du skyldig att kontrollera märkningen på kosmetiska produkter enligt nedanstående punkter, och se till att åtgärda ifall kraven inte uppfylls.

1. Att produktens märkning innehåller,

 • namn och adress till den ansvariga personen inom EU/EES
 • tillverkningspartiets nummer eller referens (s k batch- eller satsnummer)
 • en förteckning över produktens beståndsdelar (s k ingrediensförteckning)
 • en uppgift om hållbarhet och att hållbarhetstiden löpt ut.

 Läs mer om hållbarhetsdatum

2. Att det för tvålar, kulor med badskum eller andra små produkter vars märkning av praktiska skäl omöjligen kan innehålla en ingrediensförteckning,

 • alltid finns en skylt innehållandes en förteckning över produkternas beståndsdelar i omedelbar närhet till produkternas säljbehållare.
 • som distributör bör du ställa krav på din leverantör, eller den ansvariga personen att få en färdig skylt, eller stöd för att kunna ta fram en egen skylt.

3. Att du för kosmetiska produkter som inte förförpackas, förpackas på försäljningsstället på köparens begäran eller förförpackas för direktförsäljning,

 • lämnar skriftlig information till köparen som annars skulle stått på förpackningen, enligt vad som anges i 2§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter. Tänk på att vissa delar av märkningsinformationen som du överlämnar ska vara på svenska (se punkt 4 nedan).
 • som distributör bör du ställa krav på din leverantör, eller den ansvariga personen att få denna information i färdigt skick, eller stöd för att kunna ta fram informationen på egen hand.

4. Att de delar av märkningen som ska vara på svenska är det, nämligen,

 • Vikt/volymangivelse.
 • Produkter med en kortare hållbarhet (30 månader eller kortare) ska förses med hållbarhetsmärkningen ”bäst före utgången av” följt av ett datum eller förses med den så kallade ”timglassymbolen” (se bilaga 7 i EU:s kosmetikaförordning 1223/2009) följt av datum. Det betyder att importerade produkter med hållbarhetsmärkning på annat språk (”best before”, ”EXPIRE”, ”mindestens haltbar” eller motsvarande) ska förses med texten ”bäst före utgången av” eller med timglassymbol följt av datum. 
 • Särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen, t ex varningstext och bruksanvisning.
 • Den kosmetiska produktens användningsområde/funktion, om det finns angivet på förpackningen.

 Läs mer på separat sida om hållbarhetsdatum

Vid behov översätta märkning för att uppfylla kraven på svensk märkning

Om du som distributör upptäcker att märkning på svenska saknas när du utför granskning enligt punkt 4 ovan, är det nödvändigt för dig:

 • att översätta märkning till svenska, och
 • att anmäla översättningen via EU:s webbportal Cosmetic Product Notification Portal - CPNP

 Läs mer om anmäla och översättning

Översättning av märkning enligt punkt 4 ovan till svenska betyder inte att din roll som distributör påverkas. Ändrar du däremot produktnamn, varumärke, sammansättning eller motsvarande medför detta att du istället får rollen ansvarig person, vilket betyder att du då får det fulla ansvaret för produkten. Att ta det fulla ansvaret för produkten är ett stort steg som du bör tänka över noga.

 Läs mer om rollen som ansvarig person

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies