Hårfärgningsmedel

Hårfärgningsmedel används för att permanent eller tillfälligt färga kroppens hår.

På den här sidan pekar vi ut några av de regler som gäller ett särskilt produktområde. Samtliga skyldigheter du har när du sätter en kosmetisk produkt på marknaden når du istället via kosmetikastartsidan.

Hårfärgningsmedel används för att på permanent eller tillfälligt sätt färga kroppens hår. Ska du börja tillverka, importera eller sälja vidare hårfärgningsmedel behöver du vara medveten om att flera av ämnena som används i sådana produkter innebär en allergirisk och därför är begränsade i bilaga III till förordning 1223/2009.

Läkemedelsverket inledde under år 2013 en kampanj för att minska allergirisken vid hårfärgning för att uppmärksamma frisörer och andra användare om risker med produkterna.

 kampanj för att minska allergirisken vid hårfärgning

Begränsade ämnen

Permanenta hårfärgningsämnen (t.ex. oxidationshårfärger) innehåller ofta allergiframkallande ämnen som är begränsade i bilaga III till förordning 1223/2009. Begränsningarna innebär att ämnet enbart får ingå i vissa produkter, att maximalt tillåten halt av ämnet inte får överskridas samt att produktens förpackning och bruksanvisning ska innehålla viss information. Hårfärgningsämnen kan också ha förbjudits i kosmetika som till exempel o-aminophenol.

Ska du börja tillverka eller importera ett hårfärgningsmedel måste du därför kontrollera om dina produkter innehåller ämnen som följer bestämmelserna i bilagorna II (förbjudna ämnen) och III (begränsade ämnen) till förordning 1223/2009. Notera att dessa bilagor har ändrats med avseende på hårfärgningsämnen genom följande ändringsförordningar:

  • Förordning (EU) 344/2013
  • Förordning (EU) 658/2013
  • Förordning (EU) 1197/2013

 

Förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter samt ändringsförordningar till denna finns tillgängliga på sidan kosmetikalagstiftningen

Inom EU har ett utvärderingsarbete av hårfärgningsmedel pågått under flera år i syfte att få fram säkrare hårfärgningsämnen, läs mer om detta arbete här: Assessment Strategy for Hair Dyes Safety

Märkning

På förpackningarna till hårfärgningsmedel som innehåller begränsade ämnen ska det finnas information om att de kan innebära en allergirisk. Det är ditt ansvar som tillverkare eller importör att se till att rätt information finns på förpackningen. Förutom de övriga bestämmelserna om märkning för kosmetiska produkter, ska nedanstående varningstext stå på hårfärgningsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen:

 

 

Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om
- du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,
- du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,
- du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare. 

 

Notera att ytterligare varningstexter kan krävas enligt bilaga III förordning 1223/2009 och ändringsförordningar till denna, se specifika regler för respektive hårfärgningsämne

Informationen ovan ska vara på svenska för hårfärgningsmedel som släpps ut på den svenska marknaden enligt 4§ förordning 2013:413 om kosmetiska produkter.

Hudtest

Läkemedelsverket avråder från att ha med information i märkningen om att ett hårfärgningsmedel ska testas på huden innan användning. Anledningen är att hudläkare anser att sådana tester inte är tillförlitliga. När ett hårfärgningsmedel används direkt på huden finns alltid en risk att kroppen reagerar med att utveckla en allergi.

Åldersgräns

Hårfärgningsmedel som innehåller allergiframkallande ämnen inte är avsedda att användas på personer under 16 år, vilket gäller inom hela EU. Skälet till denna så kallade åldersgräns är att ju tidigare man börjar utsätta sig för ämnena i hårfärgningsmedel ju större är risken att man på sikt utvecklar allergi mot dem. Allergin är livslång när man väl utvecklat den och det enda som hjälper då är att undvika att komma i kontakt med ämnena igen.

Åldersgränsen är inte något förbud utan ett märkningskrav men Läkemedelsverket anser, tillsammans med tillverkarna att produkterna inte ska användas av personer under 16 år. Är du distributör bör du därför ha denna åldersgräns i åtanke vid försäljning av hårfärgningsmedel med allergirisk och inte sälja vidare sådana produkter till personer under 16 år. 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies