Nagelprodukter

Produkter som används för att bygga konstgjorda naglar kan vara irriterande, allergiframkallande och innehålla begränsade ämnen, och därför ställs särskilda krav på märkning och hanteringen av produkterna

På den här sidan pekar vi ut några av de regler som gäller ett särskilt produktområde. Samtliga skyldigheter du har när du sätter en kosmetisk produkt på marknaden når du istället via startsidan för kosmetika.   

Produkter som används på naglarna i syfte att skapa konstgjorda naglar innehåller olika akrylater som kan vara irriterande och allergiframkallande i ohärdad form. När produkterna väl är uthärdade anses dock slutprodukten, den färdiga nageln, vara ofarlig. Vissa av ämnena i sådana produkter är begränsade i bilaga III till förordning 1223/2009. Den här typen av produkter har Läkemedelsverket granskat i ett tillsynprojekt år 2010-2011.

 RAPPORT: Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar

Begränsade ämnen
I bilaga III till förordning 1223/2009 är användningen av tre ämnen reglerade i produkter för konstgjorda naglar. Ämnena är benzoyl peroxide, hydroquinone och p-hydroxianisole. Ska du tillverka eller importera en nagelprodukt som innehåller något av dessa ämnen måste du se till att de maximalt tillåtna halterna följs och att produkterna enbart säljs till yrkesmässiga användare. Regeln att produkterna endast ska användas yrkesmässigt behöver även du som är distributör leva upp till. Som tillverkare, importör och distributör behöver du därför ha kontroll över vilka kunder som köper produkter innehållandes dessa ämnen.

Kosmetiska produkter får inte innehålla så kallade CMR-ämnen (cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska). Ämnet trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO, CAS 75980-60-8) har blivit klassificerat som ett kategori 2 CMR-ämne. Reglerna för CMR-ämnen anges i artikel 15 förordning 1223/2009 i vilken det dock framgår att CMR-ämnen av kategori 2 får användas i kosmetiska produkter endast om EU-kommissionens vetenskapliga kommitté SCCS utvärderat ämnet som säkert och att en särskild regel införs i någon av bilagorna III-VI som användning. Mer information om CMR-ämnen finns på vår sida om ämnesregler. SCCS har utvärderat TPO och funnit att det är säkert i nagelprodukter i halt upp till 5%. Detta har ännu inte omsatts i en regel, därmed anser Läkemedelsverket att ämnet för närvarande inte är tillåtet.

Ett måste med varningstexter
Nedanstående varningstext ska finnas på förpackningen till nagelprodukter som innehåller antingen benzoyl peroxide, hydroquinone eller p-hydroxianisole:

  • Endast för yrkesmässig användning.
  • Undvik kontakt med huden.
  • Läs bruksanvisningen noggrant.

Förutom ovanstående varningstexter ska förpackningarna vara försedda med övrig obligatorisk märkning för kosmetiska produkter.

Användningsinstruktioner/skyddsanvisningar är också nödvändiga
När produkter för konstgjorda naglar används finns en risk att användaren exponeras för ohärdade akrylater direkt via hudkontakt, inandning av ångor eller via slipdamm och då finns en risk att utveckla allergi. Skyddsutrustning och kunskap om hur man handskas med produkterna på ett säkert sätt är därför av största betydelse.

Den information som finns på produkternas behållare och ytterförpackning är ofta den enda information som användaren får om produkten. Att informationen är riktig och tydligt upplyser om hur man ska arbeta med produkterna samt hur man bör skydda sig är mycket viktigt för att minska risken för uppkomsten av allergi som är ett livslångt besvär om man väl blivit sensibiliserad, det vill säga allergisk för ett visst ämne.

Ditt ansvar som tillverkare och importör för en sådan produkt är därför att se till att märkningen innehåller rätt skyddsinformation så att dina kunder använder produkterna på ett säkert sätt. Upplys t.ex. om vilken personlig skyddsutrustning som är nödvändig samt lämplig ventilation.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies