Tillverkning

Med tillverkning menas framtagandet av en kosmetisk slutprodukt i egen produktion eller med hjälp av legotillverkare.

Tillverkning 

"Varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en kosmetisk produkt eller som låter utforma eller tillverka en kosmetisk produkt och saluför den kosmetiska produkten, i eget namn eller under eget varumärke"
enligt artikel 2.1d i förordning (EG) 1223/2009.

Exempel på aktörer som anses vara tillverkare

  • Den som tillverkar produkter i egen regi vilka saluförs i eget namn eller under eget varumärke
  • Den som anlitar legotillverkare (i Sverige eller utomlands) som tillverkar  produkter vilka saluförs i eget namn eller under eget varumärke. Den som ger en legotillverkare uppdrag att tillverka produkter måste försäkra sig om att legotillverkaren följer reglerna (till exempel god tillverkningssed).

Aktörer som inte anses vara tillverkare

  • Den som utför legotillverkning på uppdrag av en annan, faller utanför definitionen av tillverkare i förordning 1223/2009, eftersom denne inte saluför produkterna i eget namn eller under eget varumärke. Som legotillverkare omfattas du av regelverkets krav på god tillverkningssed, och kan därför bli föremål för tillsyn av behörig myndighet. 

Tillverkarens skyldigheter som ansvarig person

Den som tillverkar kosmetika ska vara så kallad ansvarig person för produkterna enligt kosmetikalagstiftningen artikel 4 i förordning 1223/2009. 

Tillverkaren har möjlighet att låta en annan person inom EU/EES vara ansvarig person för produkterna. I sådant fall måste den personen utses skriftligen av tillverkaren och den utsedde personen ska godkänna detta skriftligen.

Kommunen kan ställa krav på tillverkningen

Som tillverkare av kosmetiska produkter omfattas du troligen av Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet. Kontakta miljöförvaltningen i den kommun där tillverkningen ska ske, för att höra vilka krav kommunen ställer på tillverkningen och anläggningen. Det kan handla om sådant som förvaring av kemikalier, avloppsfrågor och avfallshantering.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies