Åtgärder om produkt utgör hälsorisk

Du som är ansvarig person har ett viktigt ansvar att informera och åtgärda om en produkt du har släppt ut på marknaden visar sig utgöra en hälsorisk.

Om en produkt du har släppt ut på marknaden visar sig utgöra en hälsorisk ska du omedelbart meddela de behöriga myndigheterna i de länder där produkten finns på marknaden, samt den behöriga myndigheten i det land där produktinformationsdokumentet hålls. I Sverige är det Läkemedelsverket som är behörig myndighet.

 Kontaktuppgifter till nationella behöriga myndigheter inom EU/EES (European Commission)

Du skall meddela detaljerad information om vilken produkt det rör sig om, vilken den bristande överensstämmelsen är samt vilka korrigerande åtgärder du har vidtagit.

Om en kosmetisk produkt visar sig utgöra en hälsorisk är det sannolikt att det blir aktuellt att dra tillbaka produkten från marknaden eller att återkalla den från slutkonsumenten. Rådgör med Läkemedelsverket, eller tillämplig myndighet i annat EU/EES-land, för att avgöra vilken åtgärd som är lämplig.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies