Förbud mot djurförsök

Från och med den 11 mars 2013 råder totalt förbud mot djurförsök vid framtagandet av kosmetiska produkter som ska släppas ut på EU/EES-marknaden

Det är förbjudet att i EU/EES-länder att testa kosmetiska slutprodukter på djur sedan 11 september 004 och att testa kosmetiska beståndsdelar sedan 11 mars 2009. Sedan 11 mars 2009 är det också förbjudet att i EU/EES-länder sälja kosmetiska produkter och beståndsdelar som har testats på djur. En förlängd tidsfrist beviljades till 11 mars 2013 för enstaka typer av djurförsök av kosmetiska beståndsdelar, men denna har nu löpt ut.

Uppgifter från djurförsök som gjorts innan förbuden började gälla 11 mars 2009 respektive 11 mars 2013 kan även fortsättningsvis användas vid säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter.

Sammanfattningsvis betyder detta att det råder totalt förbud mot djurförsök vid framtagande av kosmetiska produkter som ska släppas ut på EU/EES-marknaden. Detta förbud gäller oavsett om det finns en alternativ metod till djurförsök eller inte.  

 Läs mer om djurförsök och alternativ till djurförsök (EU-kommissionens webbplats)

Utöver förbudet enligt förordning 1223/2009 mot att testa kosmetiska produkter och dess beståndsdelar på djur, finns det särskilda bestämmelser för djurförsök reglerat i djurskyddslagen (1988:534) med tillhörande förordning och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter.

 Jordbruksverkets webbplats

Alternativa metoder till djurförsök

Utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök rapporteras löpande av EU-kommissionen.

 Läs mer om djurförsök och alternativ till djurförsök (EU-kommissionens webbplats)

Bilaga VIII i förordning 1223/2009 ska vara en förteckning över validerade alternativa metoder till djurförsök som är särskilt avsedda för kosmetiska produkter. Hittills har dock ingen alternativ metod förts upp i denna bilaga, utan de metoder som är validerade för allmänt bruk ska användas.

“Ej testad på djur”-marknadsföring

Artikel 20.3 förordning 1223/2009 samt EU-kommissionens riktlinjer beskriver när det är tillåtet att i marknadsföringen av en kosmetisk produkt ange att produkten inte är testad på djur.

 Kosmetikalagstiftningen

Förutsättningarna för att få använda påståenden om att produkten inte är testad på djur är att tillverkaren och dennes leverantör inte har testat eller låtit testa slutprodukten, dess prototyp eller några av de beståndsdelar som den innehåller på djur. Tillverkaren och dennes leverantör får heller inte ha använt beståndsdelar som andra har testat på djur i syfte att utveckla nya kosmetiska produkter.

Det är få kosmetiska produkter som lever upp till dessa krav eftersom djurtester har genomförts för många vanliga beståndsdelar i kosmetiska produkter.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies