Provtagning och analys

Provtagning och analys av kosmetiska produkter ska göras på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt.

Provtagning av kosmetiska produkter behöver till exempel göras i anslutning till kontroll av mikrobiologisk kvalitet, stabilitetsstudier (se bilaga I förordning 1223/2009) och bevisning av den effekt en kosmetik produkt eventuellt uppges ha. Den senare gäller till exempel solskyddsmedel (se artikel 11.2 förordning 1223/2009).

 Läs mer om solskyddsmedel 

Provtagning och analys av kosmetiska produkter ska vara tillförlitlig och reproducerbar. För att uppfylla detta ska provtagning och analys utföras av behörig personal utbildad för uppgiften och enligt definierade provtagnings- och analysmetoder. Detta för att försäkra att provtagning och analys sker likadant varje gång samt av rätt kvalité. 

Om det inte finns någon tillförlitlig gemenskaphetslagstiftning, ska enligt artikel 12.2 i förordning 1223/2009, tillförlitlighet och reproducerbarhet anses föreligga om den använda metoden är förenlig med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning. 

ISO 17025 om allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Läkemedelsverket rekommenderar att analyslaboratorier bygger upp sina kvalitetssystem utifrån ISO 17025. Även ISO 22716 som rör kosmetikatillverkning enligt god tillverkningssed innehåller riktlinjer för provtagning. Även ISO 22716 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

 Läs mer om god tillverkningssed

Nämnda standarder kan köpas på Svensk standards (SIS) hemsida 

 SIS webbplats

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies